W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2015

NewsΤο W3C δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements

17 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Use Cases & Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει περιπτώσεις χρήσης οι οποίες απαιτούν το συνδυασμό γεωχωρικών και μη-γεωχωρικών πηγών δεδομένων και τεχνικών. Επιπλέον, στηρίζει το έργο των ομάδων εργασίας Spatial Data on the Web του W3C και του OGC.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων XPath 3.1 και XQuery Serialization 3.1

17 Δεκεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT απευθύνουν πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων:

 • XML Path Language (XPath) 3.1. Η XPath 3.1 είναι μία γλώσσα που επιτρέπει την επεξεργασία τιμών που ακλουθούν το μοντέλο δεδομένων που ορίζεται στην XQuery και την XPath Data Model (XDM) 3.1. Το μοντέλο αυτό παρέχει μία δενδρική αναπαράσταση των XML εγγράφων, καθώς και αναπαραστάσεις ατομικών τιμών όπως ακέραιοι, συμβολοσειρές και Booleans, και αναπαραστάσεις αλληλουχιών που μπορεί να περιέχουν αναφορές τόσο σε κόμβους XMLεγγράφων όσο και σε ατομικές τιμές.
 • XSLT and XQuery Serialization3.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη διαδικασία σειριακής διάταξης σε octets ενός υποδείγματος του μοντέλου δεδομένων που ορίζεται στην XQuery και την XPath Data Model(XDM) 3.1. Η διαδικασία δημιουργίας της σειριακής διάταξης έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες προδιαγραφές όπως η XSL Transformations Version 3.0 και η XQuery 3.1: An XML Query Language.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης XQuery 3.1: An XML Query Language

17 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας XML Query απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης   XQuery 3.1: An XML Query Language. Η XMLείναι μία ευέλικτη γλώσσα σήμανσης, ικανή για την επισήμανση του περιεχομένου πολλών διαφορετικών πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δομημένων και ημι-δομημένων εγγράφων, σχεσιακών βάσεων δεδομένων και αποθετών αντικειμένων. Μία γλώσσα επερωτήσεων που χρησιμοποιεί την δομή της XML με έξυπνο τρόπο, θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επερωτήσεις σε πολλά και διαφορετικά είδη δεδομένων είτε αυτά είναι αποθηκευμένα σε XMLείτε παρουσιάζονται σε XML μέσω ενός middleware. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τη γλώσσα επερωτήσεων XQuery, η οποία έχει σχεδιαστεί για να είναι εφαρμόσιμη σε πολλά είδη πηγών δεδομένων τύπου XML.

Η ομάδα εργασίας Web Best Practices δημοσίευσε τα προσχέδια Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary και Data on the Web Best Practices

17 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει το πλαίσιο για την περιγραφή της ποιότητας ενός συνόλου δεδομένων είτε από τον εκδότη των δεδομένων είτε από μία ευρύτερη κοινότητα χρηστών. Δεν αποτελεί ένα επίσημο, πλήρη ορισμό της ποιότητας, αλλά ένα συνεπές μέσο, μέσω του οποίου οι πληροφορίες θα παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ένας πιθανός χρήστης να μπορεί να διαμορφώνει τη δική του άποψη σχετικά με την καταλληλότητά των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
 • Το Data on the Web Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσίευση και χρήση δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία θα υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός αυτάρκους «οικοσυστήματος». Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα και κατανοητά τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές. Στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο είτε από τον πάροχο τους είτε από κάποιον άλλο, η χρήση αυτή θα πρέπει να εντοπίζεται και να αναγνωρίζεται το έργο του εκδότη. Εν ολίγοις, η υιοθέτηση αυτών των συγκεκριμένων καλών πρακτικών θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκδοτών και των καταναλωτών.

Το W3C δημοσίευσε τέσσερις προτεινόμενες συστάσεις

17 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την Model for Tabular Data and Metadata on the Web, η οποία σκιαγραφεί ένα βασικό μοντέλο για τα δεδομένα πινάκων. Η  Model for Tabular Data and Metadata on the Web παρέχει επίσης ένα τρόπο εντοπισμού μεταδεδομένων τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοούν καλύτερα το είδος των δεδομένων των πινάκων. Το έγγραφο περιέχει επίσης μη-κανονιστικές πληροφορίες για την ανάλυση αρχείων τύπου CSV.
 • Την Metadata Vocabulary for Tabular Data, η οποία παρέχει ένα μορφότυπο βασισμένο στην  JSON για την επικύρωση, μετατροπή, παρουσίαση και εισαγωγή των δεδομένων των πινάκων.  
 • Την Generating JSON from Tabular Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε JSON.
 • Την Generating RDF from Tabula Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε RDF.

Η ομάδα εργασίας σκοπεύει να δημοσιεύσει ένα  Primerτο οποίο θα βοηθήσει τους χρήστες να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα σημειώματα User Agent Accessibility Guidelines 2.0 και UAAG 2.0 Reference

15 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας User Agent Accessibility Guidelines δημοσίευσε τα σημειώματα User Agent Accessibility Guidelines (UAAG 2.0) και UAAG 2.0 Reference.Η UAAG ορίζει το πώς τα προγράμματα περιήγησης (browsers), οι επεκτάσεις τους, τα media players και άλλοι “user agents” πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και να συνεργάζονται με υποστηρικτικές τεχνολογίες. Η UAAG2.0 είναι πλήρης και παρέχει πρακτικές οδηγίες για browsers και user agents. Οι υλοποιήσεις για τα χαρακτηριστικά της UAAG2.0 έχουν προσδιοριστεί, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί επίσημα. Παρά το γεγονός ότι το W3C δε σκοπεύει, επί του παρόντος, να προωθήσει την UAAG 2.0 στο στάδιο της «Σύστασης», η ανάγκη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας είναι ακόμα υπαρκτή.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας Content Security Policy: Cookie Controls και Content Security Policy: Embedded Enforcement

15 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το Content Security Policy: Cookie Controls. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μηχανισμούς που περιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να οριστούν τα διάφορα cookies σε εφαρμογές και ιστοσελίδες.
 • Το Content Security Policy: Embedded Enforcement. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μία ιστοσελίδα θα μπορεί να ενσωματώσει ένα ένθετο πλαίσιο περιήγησης με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί να επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Writing Modes Level 3

15 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Writing Modes Level 3. Η CSS Writing Modes Level 3 ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες).

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Self-Review Questionnaire: Security and Privacy

10 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα Technical Architecture δημοσίευσε το σημείωμα Self-Review Questionnaire: Security and Privacy. Το συγκεκριμένο έγγραφο παραθέτει  μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την επίδραση που θα έχει στην ασφάλεια και το ιδιοαπόρρητο η εισαγωγή ενός νέου χαρακτηριστικού ή προτύπου. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιείται από άτομα ή ομάδες ως οδηγός κατά τη διάρκεια μία αυτό-αξιολόγησης για τομείς για τους οποίους δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη. Δεν προορίζεται ως «λίστα ελέγχου ασφαλείας», ούτε για να χρησιμοποιείται από τους εκδότες και τις ομάδες προκειμένου να αντικαταστήσει τη διαδικασία της «ανασκόπησης» των χαρακτηριστικών ασφάλειας και ιδιοαπορρήτου μίας προδιαγραφής πριν από τη δημοσίευση της.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα XQuery and XPath Full Text 3.0 Requirements and Use Cases

10 Δεκεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT δημοσίευσαν το σημείωμα XQuery and XPath Full Text3.0 Requirements and Use Cases. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για την Full-Text Search στην XQuery3.0 (XQuery3.0: An XMLQuery Language) και την XPath3.0 (XML Path Language (XPath) 3.0).

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Digital Publishing API Mappings

3 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Accessible Rich Internet Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Digital Publishing Accessibility API Mappings 1.0 (DPub-AAM). Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι user agents αντιστοιχίζουν την Digital Publishing WAI-ARIA Module markup σε APIs προσβασιμότητας. Μπορείτε να δείτε το call for review e-mail και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Media Accessibility User Requirements

3 Δεκεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε το σημείωμα Media Accessibility User Requirements.Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που έχουν οι χρήστες με αναπηρίες σε σχέση με τα αρχεία εικόνας και ήχου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του WAI Interest Group και το blog post, και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C αναθεώρησε το προσχέδιο εργασίας HTML Accessibility API Mappings

3 Δεκεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Accessible Rich Internet Applications και Web Platform δημοσίευσαν το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας HTML Accessibility API Mappings 1.0 (HTML-AAM). Το έγγραφο περιγράφει το πώς οι user agents θα πρέπει να εκθέτουν τη σημασιολογία των γλωσσών περιεχομένου σε APIs προσβασιμότητας και πώς αυτό επηρεάζεται από την WAI-ARIA. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδιδόταν παλαιότερα από τις ομάδες εργασίας Protocols and Formats και HTML. Μπορείτε να δείτε το HTML-AAM call for review e-mail και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WAI-ARIA Graphics Module

3 Δεκεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Accessible Rich Internet Applications και SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας WAI-ARIA Graphics Module 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει μία ενότητα που αναφέρεται σε βασικού ρόλους, ειδικά ορισμένους για διαδικτυακά γραφικά. Μπορείτε να δείτε το call for review e-mail και το blog post, και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά W3C Highlights – October 2015

3 Δεκεμβρίου 2015

Το W3C δημοσίευσε το έγγραφο W3C Highlights– October 2015, το οποίο αποτελεί μία περιεκτική σύνοψη πρόσφατων εργασιών και μελλοντικών προτεραιοτήτων. Το έγγραφο εστιάζει σε τέσσερα σημεία: Process, Modern Tooling, New Document License και Content, και εξετάζει τις δυνατότητες καινοτομίας στο διαδίκτυο και το πώς η the Open Web Platform μεταμορφώνει την αυτοκινητοβιομηχανία, το ψηφιακό μάρκετινγκ και τις ψηφιακές εκδόσεις, τις τηλεπικοινωνίες, την τηλεόραση και την ψυχαγωγία. Η αναφορά, η οποία είναι διαθέσιμη και στην κινεζική γλώσσα, συζητήθηκε κατά το  TPAC 2015, στο Sapporo.

Το W3Cx ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου τμήματος της σειράς μαθημάτων για την HTML5

2 Δεκεμβρίου 2015

  Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις του πρώτου τμήματος της σειρά μαθημάτων για την HTML5, οι οποίες προσέλκυσαν πάνω από 150 χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, το  W3C ανακοινώνει την έναρξή του δεύτερου τμήματος του μαθήματος που απευθύνεται σε διαδικτυακούς προγραμματιστές. Το δεύτερο αυτό τμήμα της HTML5, το οποίο έχει τίτλο “Advanced Techniques for Designing HTML5 Apps”, καλύπτει προχωρημένα θέματα σχετικά με καινοτόμες υπηρεσίες που μπορεί να προσφερθούν στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μάθημα θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες και θα διδαχτεί από τον Michel Buffa, ο οποίος είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Côted’Azur. Μπορείτε να διαβάσετε την περιρραφή του μαθήματος, να εγγραφείτε και να αποκτήσετε το επικυρωμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες στο έγγραφο advancing your skill-sets and career.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Web Storage (Second Edition)

26 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Web Storage (Second Edition). Η συγκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για τη συνεχή αποθήκευση δεδομένων τύπου ζευγών  κλειδιού – τιμής σε Web clients και εισάγει δύο σχετικούς μηχανισμούς για την αποθήκευση ζευγών που αποτελούνται από ένα όνομα και μία τιμή. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft)

24 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα ενδιαφέροντος Privacy δημοσίευσε το σημείωμα Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft). Η έκθεση των ρυθμίσεων και των χαρακτηριστικών των browsers μπορεί να επηρεάσει το απόρρητο, καθώς επιτρέπει να γίνει «browser fingerprinting». Το παρόν έγγραφο ορίζει διαφορετικούς τύπους «fingerprinting», θεωρεί διακριτά επίπεδα για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με το ιδιοαπόρρητο,  και παρέχει οδηγίες στους δημιουργούν προδιαγραφών σχετικά με το πώς αυτά τα θέματα θα πρέπει να εξισορροπούνται κατά το σχεδιασμό νέων διαδικτυακών χαρακτηριστικών.

Το W3C δημοσίευσε δύο νέα προσχέδια εργασίας

24 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το Web App Manifest, το οποίο ορίζει ένα μανιφέστο που βασίζεται σε JSON και παρέχει στους προγραμματιστές μία κεντρική θέση στην οποία μπορεί να τοποθετούν τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με μία διαδικτυακή εφαρμογή.  Τα μεταδεδομένα μπορεί να είναι το όνομα της διαδικτυακής εφαρμογής, σύνδεσμοι σε εικόνες καθώς και τα URLs που θα έπρεπε να ανοίξουν όταν ο χρήστης ξεκινά την εφαρμογή. Το μανιφέστο επιτρέπει επίσης στους προγραμματιστές να δηλώσουν ένα προεπιλεγμένο προσανατολισμό για την εφαρμογή, και επιτρέπει τον καθορισμό του display mode.
 • Το Selection API, το οποίο αποτελεί το προκαταρκτικό προσχέδιο για την Selection API. Το έγγραφο αντικαθιστά παλαιότερα τμήματα της προδιαγραφής HTML, και την ενότητα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της προδιαγραφής DOM Range.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η XQuery and XPath Full Text 3.0 αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

24 Νοεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας XQuery και XSLT δημοσίευσαν την προτεινόμενη σύσταση XQuery and XPath Full Text 3.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το συντακτικό και την τυπική σημασιολογία των XQuery και XPath Full Text3.0, τα οποία επεκτείνουν την XQuery 3.0 (XQuery 3.0: An XML Query Language) και την XPath 3.0 (XMLPath Language (XPath) 3.0) παρέχοντας δυνατότητες αναζήτησης σε πλήρες κείμενο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού καθιστά τα δεδομένα του διαθέσιμα μέσω ενός Web API

23 Νοεμβρίου 2015

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των προγραμματιστών που επιθυμούν να  αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα του W3C, δημιούργησε ένα API μέσω του οποίου διαθέτει στην κοινότητα δημόσια στοιχεία για προδιαγραφές, ομάδες, οργανισμούς και χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το projec tpage on Github.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Digital Publishing WAI-ARIA Module

19 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Accessible Rich Internet Applications δημοσίευσε, σ εσυνεργασία με την ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing, το προσχέδιο εργασίας Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την WAI-ARIA 1.1  και ορίζει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ειδικοτήτων ειδικά για ψηφιακές εκδόσεις προκειμένου να επιτρέψει σε συγγραφείς να μεταφέρουν δομικές πληροφορίες σε βοηθητικές τεχνολογίες και να καταστήσει δυνατή τη σημασιολογική πλοήγηση, τη μορφοποίηση και τα διαδραστικά  στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες.

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει νέους ρόλους, αλλάζει το πρόθεμα των ονομάτων των ρόλων από “dpub” σε “doc” και βελτιώνει τις ιδιότητες των ρόλων που έχουν ήδη οριστεί. Το έγγραφο δημοσιεύθηκε παλαιοτέρα από την ομάδα εργασίας Protocols and Formats.

Μπορείτε να δείτε το call for review e-mail και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) και για τη δραστηριότητα Digital Publishing εδώ

Το W3C αναθεώρησε πέντε προσχέδια εργασίας

19 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Accessible Rich Internet Applications δημοσίευσε τα εξής αναθεωρημένα προσχέδια εργασίας:

Η WAI-ARI παρέχει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ιδιοτήτων που καθορίζουν ιδιότητες για  προσβάσιμα user interfaces. Έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας του διαδικτυακού περιεχομένου.  Η Core-AAM περιγράφει το πως οι user agents θα πρέπει να εκθέτουν τη σημασιολογία των γλωσσών περιεχομένου σε APIs προσβασιμότητας που υλοποιούνται από διάφορες τεχνολογίες περιεχομένου. Η WAI-ARIA Authoring Practices βοηθάει τους διαδικτυακούς προγραμματιστές να δημιουργούν widgets, χρησιμοποιώντας του ρόλους, τις καταστάσεις και τις ιδιότητες της WAI-ARIA. Τα συγκεκριμένα έγγραφα παλαιότερα δημοσιευόταν από την ομάδα εργασίας Protocols and Formats. Η SVG-AAMδημοσιεύεται από κοινού με την ομάδα εργασίας SVG.

Μπορείτε να δείτε το call for review e-mail και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η HTML Canvas 2D Context αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

19 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML Canvas 2D Context. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η DOM4 αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

19 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση DOM4. Η DOM ορίζει ένα μοντέλο γεγονότων και κόμβων που δεν εξαρτάται από κάποια πλατφόρμα. Η DOM4 ορίζει το στοιχείο Mutation Observers, το οποίο αντικαθιστά το Mutation Events.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης XSL Transformations (XSLT) Version 3.0

19 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας XSLT απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  XSL Transformations (XSLT) Version 3.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη σύνταξή και τη σημασιολογία της γλώσσας XSLT 3.0, η οποία χρησιμοποιείται για μετασχηματισμούς XML εγγράφων.Ο πρωταρχικός σκοπός των αλλαγών σε αυτή την έκδοση είναι να επιτρέψει μετασχηματισμούς να εκτελεστούν σε streaming mode, όπου ούτε το έγγραφο πηγή ούτε το έγγραφο αποτέλεσμα κρατούνται στη μνήμη στο σύνολό τους.Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας δημιουργίας υπο-ενοτήτων σε μεγάλα φύλλα στυλ, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν από συστατικά που είναι ανεπτυγμένα ανεξάρτητα από αυτά.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση του προσχεδίου How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference

18 Νοεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Education and Outreach και Web Content Accessibility Guidelines δημοσίευσαν το προσχέδιο How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 requirements (success criteria) and techniques. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα αντικαταστήσει το υπάρχον How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, κατά προτίμηση μέσω του GitHub ή με emailστο wai-eo-editors@w3.org, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Web Accessibility Initiative εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση τεσσάρων προτεινόμενων συστάσεων

17 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την Model for Tabular Data and Metadata on the Web, η οποία σκιαγραφεί ένα βασικό μοντέλο για δεδομένα πινάκων και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο εντοπισμός μεταδεδομένων που θα επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα το είδος των δεδομένων των πινάκων. Το έγγραφο περιέχει επίσης μη-κανονιστικές πληροφορίες για την ανάλυση αρχείων τύπου CSV.
 • Την Metadata Vocabulary for Tabular Data, η οποία παρέχει ένα μορφότυπο βασισμένο στην  JSON για την επικύρωση, μετατροπή, παρουσίαση και εισαγωγή των δεδομένων των πινάκων.  
 • Την Generating JSON from Tabular Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε JSON.
 • Την Generating RDF from Tabular Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε RDF.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Subresource Integrity

12 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Subresource Integrity. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επαληθεύσουν ότι κάποιος πόρος που έχουν φορτώσει έφτασε σε αυτούς χωρίς ανεπιθύμητους χειρισμούς.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Source Extensions

12 Νοεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει πολλές περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams.

Το δημιουργεί τη σελίδα Web Developers avenue και εισάγει το πρόγραμμα Friends

28 Οκτωβρίου 2015

  Κατά τη διάρκεια του TPAC 2015, το W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της σελίδας W3C Developers avenue. Η συγκεκριμένη σελίδα παρέχει πληροφορίες για τα παρακάτω:

 • Free and open-source W3C validators, checkers and tools
 • Discourse, to discuss and learn
 • Learning, in a W3Cx MOOC or a course from W3DevCampus
 • W3C Community Groups to propose and incubate new web technologies
 • Testing the Web Forward
 • Friends, our new gratitude program

Το W3C ανακοίνωσε επίσης το πρόγραμμα Friends, το οποίο διευκολύνει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να γίνει «Φίλος» του W3C, να πραγματοποιήσει δωρεές και να το υποστηρίξει στην προσπάθειά του να παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν το διαδίκτυο να εξελιχθεί, πραγματοποιώντας έτσι την αποστολή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντικαθιστά το πρόγραμμα W3C Supporters.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Blog post του JeffJaffe.

Το W3C ανακοινώνει ότι η Τεχνική Ολομέλεια του 2015 σημειώνει ρεκόρ συμμετοχών

26 Οκτωβρίου 2015

Η κοινότητα του W3C θα συναντηθεί στο Sapporo της Ιαπωνίας για το TPAC 2015.Οι συμμετέχοντες  θα συντονίσουν τις τεχνικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η Open Web Platform, θα διερευνήσουν την επίδραση της στη βιομηχανία και θα συζητήσουν την οργανωτική στρατηγική και το μέλλον του διαδικτύου. Οι παρευρισκόμενοι θα πάρουν μέρος σε συναντήσεις των ομάδων εργασίας, σε μία συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και σε μία Ολομέλεια όπου θα συζητηθεί το μέλλον του Internet και του διαδικτύου. Στην Ολομέλεια, η οποία θα συντονίζεται από τον Jeff Jaffe, θα παραβρεθεί ο Tim Berners-Lee, ο Vint Cerfκαι ο Jun Murai. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περίπου 580 άτομα, 15% παραπάνω από τους συμμετέχοντες στο TPAC 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφορνία. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών, όσον αφορά τις TPAC weeks που οργανώνονται από το 2001. Παρά το γεγονός ότι η συμμέτοχη στα TPAC περιορίζεται σε όσους ανήκουν στις ομάδες εργασίας του W3C, το πρακτικά των συνεδριάσεων είναι δημόσια, και θα διατεθούν λίγο μετά το πέρας των συναντήσεων. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα γεγονότα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με ετικέτα #tpac.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Web Notifications αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

22 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Notification ανακοινώνει ότι η Web Notifications αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που στέλνει  ειδοποιήσεις στους τελικούς χρήστες (end-users). Μία κοινοποίηση ενημερώνει το χρήστη για ένα  περιστατικό, όπως για παράδειγμα η λήψη ενός email, ενώ αυτός βρίσκεται σε μία σελίδα η που δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο γεγονός.

Το W3C ιδρύει την ομάδα εργασίας Web Payments

21 Οκτωβρίου 2015

Το W3C ανακοίνωσε την ίδρυση της ομάδα εργασίας  Web Payments  προκειμένου να απλοποιηθεί η online διαδικασία “check-out” και να καταστούν ευκολότερες και ασφαλέστερες οι πληρωμές μέσω διαδικτύου.  Ο μακροπρόθεσμος στόχος του W3C είναι η εναρμόνιση της διαδικασίας των διαδικτυακών πληρωμών, ανεξάρτητα από το αν αυτές πραγματοποιούνται από μία εφαρμογή ή σε ένα κατάστημα.

Η ομάδα εργασίας θα δημιουργήσει πρότυπα APIs που θα υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα από τις υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές μεθόδους πληρωμών, και θα επιτρέπει στα προγράμματα περιήγησης να διευκολύνουν την εγγραφή και την επιλογή του μέσου πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε τις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το καταστατικό της ομάδας εργασίας Web Payments και την

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Encoding

20 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Encoding. Η κωδικοποίηση utf-8 είναι η καταλληλότερη για την ανταλλαγή χαρακτήρων Unicode, οι οποίοι είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες στον κόσμο. Για το λόγο αυτό η παρούσα προδιαγραφή ορίζει την utf-8  κωδικοποίηση.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Internationalization Best Practices for Spec Developers

20 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Internationalization Best Practices for Spec Developers. Οι δημιουργοί προδιαγραφών χρειάζονται συμβουλές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το έργο τους θα έχει εφαρμογή σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Το παρόν έγγραφο παρέχει μία λίστα με θεωρήσεις που σχετίζονται με θέματα διεθνοποίησης κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προδιαγραφών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Annotation Data Model

15 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Annotation  δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Annotation Data Model. Τα σχόλια συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πληροφοριών που αφορούν πόρους ή σχέσεις μεταξύ πόρων. Παραδείγματα τέτοιων σχολίων μπορεί να είναι μία ετικέτα σε μία ιστοσελίδα ή σε μία εικόνα ή είναι blog σχετικά με ένα ειδησεογραφικό άρθρο.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Portable Web Publications for the Open Web Platform

15 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Portable Web Publications for the Open Web Platform. Το συγκεκριμένο έγγραφο εισάγει την Portable Web Publications, η οποία εκφράζει ένα όραμα για το μέλλον των ψηφιακών εκδόσεων που βασίζεται στην native αναπαράσταση των εγγράφων στην Open Web Platform. Η Portable Web Publications θα επιτύχει πλήρη σύγκλιση μεταξύ της online και offline έκδοσης των εγγράφων. Με αυτό τον τρόπο οι εκδότες δε θα χρειάζεται να επιλέγουν μόνο τον ένα ή τον άλλο τρόπο έκδοσης, αλλά θα μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο FindText API

15 Οκτωβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Web Annotation και Web Platform δημοσίευσαν από κοινού το προσχέδιο εργασίας Find Text API. Η προδιαγραφή περιγράφει ένα API για τον εντοπισμό της έκτασης του κειμένου σε ένα έγγραφο ή σε τμήμα εγγράφου χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια.

To W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Generic Sensor API

15 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Generic Sensor API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα πλαίσιο ώστε δεδομένα από αισθητήρες να εκθέτονται με συνεπή τρόπο στην Open Web Platform. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό ενός σχεδίου που αφορά τη συγγραφή προδιαγραφών για πραγματικούς αισθητήρες, καθώς και μέσα από τον καθορισμό μίας  θεωρητικής διεπαφής, η οποία θα μπορεί να επεκταθεί ώστε να φιλοξενεί διαφορετικά είδη αισθητήρων. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Confinement with Origin Web Labels

15 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Confinement with Origin Web Labels. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που καθορίζει τις πολιτικές σχετικά με θέματα ιδιωτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, και ένα μηχανισμό για την περιστολή του κώδικα με βάση αυτές τις πολιτικές. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και στους διαχειριστές διακομιστών να μοιράζονται δεδομένα με αμφίβολης προέλευσης κώδικα, και ταυτόχρονα να επιβάλλουν περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ο κώδικας αυτός μπορεί περαιτέρω να διαμοιράσει  τα δεδομένα.

Το W3C αναθεώρησε το έγγραφο «Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς»

14 Οκτωβρίου 2015

Το W3C κυκλοφόρησε το έγγραφο «Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του W3C» για το 2015. Περιέχει κάποιες, όχι ουσιαστικές, αλλαγές από την έκδοση του 2014, οι οποίες αποσαφηνίζουν την διαδικασία τεκμηρίωσης του W3C και περιλαμβάνει την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του κώδικά του W3C στο πλαίσιο του CC0.

Το W3C είναι μία αναπτυσσόμενη, παγκόσμια κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν άτομα από πολλούς τομείς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ορίζει ένα σύνολο αρχών για την κοινότητα του W3C, και προωθεί υψηλά πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής. Ο κώδικάς, ο οποίος συμπληρώνεται με μία ομάδα διαδικασιών, ισχύει για όλα τα μέλη της κοινότητας του W3C – δηλαδή τα μέλη, τους προσκεκλημένους επισκέπτες, τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις, στις τηλεδιασκέψεις και στις λίστες αλληλογραφίας του W3C, καθώς και σε αυτούς που συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της επικείμενης TPAC 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Sapporo σε μερικές εβδομάδες.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα CSS Snapshot 2015

13 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το σημείωμα CSS Snapshot 2015. Το συγκεκριμένο έγγραφο συγκεντρώνει, σε ένα ορισμό, όλες τις προδιαγραφές που αποτελούν την ισχύουσα κατάσταση της Cascading Style Sheets (CSS) για το 2015. Το έγγραφο απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που υλοποιούν την CSS και όχι σε αυτούς που τη χρησιμοποιούν, καθώς ο συγκεκριμένος ορισμός περιέχει ενότητες με βάση τη σταθερότητα της προδιαγραφής και όχι με βάση το ρυθμό υιοθέτησης της από το τους διαδικτυακούς browsers.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Selection API

8 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Selection API, το οποίο αποτελεί το προκαταρκτικό προσχέδιο για την Selection API. Το έγγραφο αντικαθιστά παλαιότερα τμήματα της προδιαγραφής HTML, και το τμήμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της προδιαγραφής DOM Range.

To W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Shapes Constraint Language (SHACL)

8 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας RDF Data Shapes δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Shapes Constraint Language (SHACL). Η SHACL (Shapes Constraint Language) είναι μία γλώσσα που περιγράφει και περιορίζει τα περιεχόμενα των RDF γράφων. Η SHACL ομαδοποιεί αυτές τις περιγραφές και τους περιορισμούς σε «σχήματα», τα οποία καθορίζουν τις συνθήκες που ισχύουν για ένα δεδομένο RDF κόμβο. Τα σχήματα παρέχουν ένα υψηλού επιπέδου λεξιλόγιο για τον προσδιορισμό κατηγορημάτων, τύπων δεδομένων και άλλων περιορισμών. Επιπλέον περιορισμοί μπορούν να συνδέονται με σχήματα χρησιμοποιώντας SPARQL ή παρόμοιου τύπου γλώσσες επέκτασης, οι οποίες μπορεί επίσης να  χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν νέους, υψηλού επιπέδου όρους για λεξιλόγια. Τα SHACL σχήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δομές δεδομένων που σχετίζονται με κάποια διαδικασία ή διεπαφή χρήσης, για να παράγουν ή να επικυρώσουν δεδομένα κλπ. Το παρόν έγγραφο ορίζει τη γλώσσα SHACL και την υποκείμενη σημασιολογία της.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι οι Upgrade Insecure Requests και Mixed Content αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

8 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application δημοσίευσε τις εξής δύο Προτεινόμενες Συστάσεις:

 • Την Upgrade Insecure Requests.  Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου οι προγραμματιστές υποβοηθούν ένα user agent να αναβαθμίσει μη ασφαλή αιτήματα με σκοπό να έχει διασφαλιστεί η μεταφορά τους πριν ακόμα αυτά ανακτηθούν.
 • Την Mixed Content. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το πώς ένας user agent θα πρέπει να χειρίζεται την ανάκτηση του περιεχομένου ενός κρυπτογραφημένου και πιστοποιημένου εγγράφου που προέρχεται από μη κρυπτογραφημένες ή μη πιστοποιημένες συνδέσεις.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης W3C DOM4

6 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση W3C DOM4. Η DOM ορίζει ένα μοντέλο γεγονότων και κόμβων που δεν εξαρτάται από κάποια πλατφόρμα. Η DOM4 ορίζει το στοιχείο Mutation Observers, το οποίο αντικαθιστά το Mutation Events. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 3 Νοεμβρίου.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Shadow DOM

6 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Shadow DOM. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο για το συνδυασμό δένδρων τύπου DOM σε μία ιεραρχία, και τον τρόπο που τα δένδρα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα έγγραφο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα A transcript extension for HTML

1 Οκτωβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το σημείωμα A transcript extension for HTML. Το συγκεκριμένο σημείωμα περιγράφει μία επέκταση της HTML, η οποία αναγνωρίζει ρητά έγγραφα που συνδέονται με ένα πολυμεσικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα αρχείο ήχου ή εικόνας. Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που αφορούν τα έγγραφα που ορίζονται στην Media Accessibility User Requirements (MAUR).

Το W3C ανακοινώνει τη σειρά μαθημάτων: HTML5 XSeries Program on edX

30 Σεπτεμβρίου 2015

Μετά την επιτυχία του πρώτου HTML5 MOOC (Massive Open Online Course), το W3C ανακοίνωσε δύο ακόμα σειρές μαθημάτων για την XSeries Program dedicated to HTML5. Οι εγγραφές για την σειρά  HTML5 Part 1 έχουν ήδη αρχίσει, ενώ για τη σειρά HTML5 Part 2 θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες και στις δύο σειρές θα λάβουν το πιστοποιητικό  XSeries Program από το edX και το W3Cx. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Frame Timing

24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Frame Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή ώστε οι διαδικτυακές εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες απόδοσης κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης του event loop του browser. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να διορθώνουν θέματα που προκαλούν καθυστερήσεις ώστε να παρέχουν στους χρήστες χρήσιμες και ικανοποιητικές εμπειρίες.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης HTML Canvas 2D Context

24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση HTML Canvas 2D Context. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines δημοσίευσε τη Σύσταση Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0. Η ATAG 2.0 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εργαλείων δημιουργίας διαδικτυακού περιεχομένου, τα οποία θα είναι πιο εύκολα προσιτά σε συγγραφείς με ειδικές ανάγκες. Τα εργαλεία αυτά θα είναι σε επίσης θέση να υποστηρίζουν και να παράγουν περιεχόμενο  προσιτό στους διαδικτυακό συγγραφείς. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το σημείωμα Implementing ATAG 2.0.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Workers

24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Workers. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει σε προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών να παράγουν background workers που τρέχουν scriptsπαράλληλα με την κεντρική σελίδα τους.

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets δημοσίευσε τρία προσχέδια εργασίας

22 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας  Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια εργασίας:

 • Το CSS Basic User Interface Module Level 4. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, και ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση  εγγράφων τύπου HTML και XML (συμπεριλαμβανομένων και XHTML). Περιλαμβάνει και επεκτείνει ιδιότητες  διαφόρων επιπέδων της προδιαγραφής CSS, οι οποίες σχετίζονται με διεπαφές χρήσης. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση των βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο.
 • Το CSS Text Module Level 4. Η συγκεκριμένη ενότητα ορίζει ιδιότητες που επιτρέπουν στο χρήστη να χειρίζεται κείμενο και να καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας του. Καλύπτει τις περιπτώσεις του αφορούν αλλαγές γραμμής, τη διευθέτηση του μήκους των γραμμών, την ευθυγράμμιση, τη διαχείριση κενών και το μετασχηματισμό κειμένου.  
 • Το CSS Round Display Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει επεκτάσεις της CSS που εφαρμόζονται σε κυκλικές οθόνες. Επεκτείνει υφιστάμενα χαρακτηριστικά των CSS όπως τα Media Queries, CSS Shapes, Borders, και Positioned Layout.  Οι επεκτάσεις θα βοηθήσουν τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν ιστοσελίδες κατάλληλες για κυκλικές οθόνες.

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε ένα προσχέδιο και ένα σημείωμα

22 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής δύο έγγραφα:

 • Το προσχέδιο εργασίας Beacon. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διαλειτουργικά μέσα με τα οποία οι προγραμματιστές ιστοσελίδων μπορούν ασύγχρονα να μεταφέρουν HTTP  δεδομένα από ένα user agent σ’ ένα web server.
 • Το σημείωμα Timing control for script-based animations: Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα API για animations, μέσω του οποίου ο χρήστης ελέγχει το ρυθμό ενημέρωσης των animations βασιζόμενος στο αν το API τρέχει στο foreground ή στο background, ή με βάση το φορτίο της  CPU. Η χρήση του συγκεκριμένου API θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της CPU από τα προγράμματα περιήγησης.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο προσχέδια που αναφέρονται σε CSS

17 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα. 
 • Το CSS Inline Layout Module Level 3. Το μοντέλο μορφοποίησης CSS παρέχει διαδικασίες ώστε μία ροή στοιχείων και κειμένου μέσα σε ένα πλαίσιο να μπορεί να μετατραπεί σε γραμμές. Η μορφοποίηση των στοιχείων και του κειμένου μέσα σε μία γραμμή, η τοποθέτησή τους και το σπάσιμο των γραμμών περιγράφονται στο CSS3TEXT. Η παρούσα ενότητα των CSS περιγράφει την τοποθέτηση των στοιχείων και των κειμένων σε μπλοκ. Η τοποθέτηση συχνά γίνεται σε σχέση με μία βασική γραμμή. Το έγγραφο περιγράφει επίσης ειδικά χαρακτηριστικά για την μορφοποίηση των πρώτων γραμμών, και επεκτείνει το μοντέλο του CSS2.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Cooperative Scheduling of Background Tasks

17 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο Cooperative Scheduling of Background Tasks. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από τους δημιουργούς ιστοσελίδων ώστε να προγραμματίζουν δευτερεύουσες εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες υψηλής προτεραιότητας, με τις οποίες μοιράζονται τον ίδιο βρόγχο γεγονότων. Οι useragent μπορούν έτσι να καθορίζουν ευκολότερα το πότε θα πρέπει να τρέξουν οι δευτερεύοντες εργασίες χωρίς να προκαλούν  καθυστερήσεις αντιληπτές από το χρήστη, ή «σκουπίδια» σε animations ή κατά την ανταπόκριση σε δεδομένα εισόδου, βασιζόμενοι στη γνώση τους σχετικά με τις τρέχουσες προγραμματισμένες εργασίες. Η χρήση λοιπόν του συγκεκριμένου API θα πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό ενός καλύτερου χρονοδιαγράμματος για τις δευτερεύουσες εργασίες κατά τις ώρες που ο browser διαφορετικά θα ήταν σε αδράνεια.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Page Floats

15 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Page Floats. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει σημεία που μετακινούνται στην κορυφή ή το κάτω μέρος ενοτήτων περιεχομένου. Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις έντυπες εκδόσεις, στις οποίες τα σχέδια και οι εικόνες μετακινούνται στην κορυφή ή στο κάτω μέρος των στηλών ή των σελίδων μαζί με τις λεζάντες τους. Το συγκεκριμένο προσχέδιο περιγράφει τον τρόπο για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα για μετακινούμενα σημεία μέσα σε σελίδες, στήλες, περιοχές και στοιχεία.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2

15 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster. Το περιεχόμενο της SVG μπορεί να μορφοποιηθεί, είναι κλιμακούμενο όταν παρουσιάζεται σε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με HTML περιεχόμενο και με XML namespaces στις διάφορες XML γλώσσες. Η SVG υποστηρίζει επίσης δυναμικές αλλαγές, έτσι, μέσω της χρήσης διαφόρων scripts, καθίσταται δυνατό να δημιουργηθούν διαδραστικά κείμενα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε δύο προσχέδια που αφορουν την User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0

15 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Agent Accessibility Guidelines (UAWG) δημοσίευσε τα εξής αναθεωρημένα προσχέδια: το User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 και το UAAG 2.0 Reference: Explanations, Examples, and Resources for User Agent Accessibility Guidelines 2.0. Η UAAG ορίζει το πώς τα προγράμματα περιήγησης (browsers), οι επεκτάσεις τους, τα media players και άλλοι “useragents” πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, και να συνεργάζονται με υποστηρικτικές τεχνολογίες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο  Επισκόπηση της UAAG. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Web Notifications Proposed Recommendation

10 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Notification δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση  Web Notifications. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που στέλνει ειδοποιήσεις στους τελικούς χρήστες (end-users). Μία κοινοποίηση ενημερώνει το χρήστη για ένα  περιστατικό, όπως για παράδειγμα η λήψη ενός email, ενώ αυτός βρίσκεται σε μία σελίδα η οποία δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο γεγονός. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο MediaStream Recording

8 Σεπτεμβρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Device APIs και Web Real-Time Communications δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Media Stream Recording. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία διεπαφή για καταγραφές, η οποία θα χρησιμοποιείται με την Media Streams, όπως ορίζεται στην GETUSERMEDIA. Η διεπαφή επιχειρεί να απλουστεύσει τις απλές καταγραφές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τις πιο πολύπλοκες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Cascading and Inheritance Level 4

8 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Cascading and Inheritance Level 4. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης των κανόνων που αφορούν τα στυλ και τη διαδικασία ανάθεσης τιμών στις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μέσω της αλληλοδιαδοχικότητας (cascading) και της κληρονομικότητας, οι τιμές διαδίδονται σε όλες τις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές για το σχεδιασμό των CSS είναι η αλληλοδιαδοχικότητα (cascading), η οποία επιτρέπει σε διάφορα φύλλα στυλ να επηρεάζουν την παρουσίαση ενός εγγράφου. Όταν, όμως, διαφορετικές δηλώσεις επιχειρούν να καθορίσουν μία τιμή για το ίδιο στοιχείο, η σύγκρουση που προκύπτει θα πρέπει να επιλύεται με κάποιο τρόπο.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 2.0

8 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 2.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τη σημασιολογία προκειμένου να αναπαρασταθούν ερμηνείες των δεδομένων εισόδου του χρήστη (ομιλία, πληκτρολογήσεις κλπ) και των δεδομένων εξόδου του συστήματος. Περιλαμβάνει επίσης σχόλια για χρονοσήματα, μέσα κλπ. Το έγγραφο αποτελεί τμήμα των προτάσεων για το Multi modal Interaction Framework του W3C.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Standards for Web Applications on Mobile, current state and roadmap

4 Σεπτεμβρίου 2015

Το W3C δημοσίευσε, τον Αύγουστο του 2015, την αναφορά Standards for Web Applications on Mobile, μια επισκόπηση των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από το W3C προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών, ειδικά στο πλαίσιο των κινητών.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί παραδοτέο του έργου HTML5Apps, και περιέχει αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με την έκδοση του Μαΐου του 2015. Ειδικότερα περιέχει το προτεινόμενο καταστατικό της ομάδας εργασίας Web Payments και ένα προσχέδιο του καταστατικού της ομάδας εργασίας Hardware Security. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα ενδιαφέροντος Web and Mobile εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Ambient Light Events και Proximity Events

3 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 •  το Ambient Light Events. Το Device Light Event interface παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος, όπως ανιχνεύεται από ένα αισθητήρα φωτός.  Η προδιαγραφή ορίζει τη διαδικασία λήψης γεγονότων από αυτόν τον αισθητήρα.
 •  το Proximity Events, το οποίο ορίζει τα μέσα για την λήψη γεγονότων που αντιστοιχούν σε ένα αισθητήρα εγγύτητας, και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την παρουσίας ενός φυσικού αντικειμένου.

Το W3Cx αρχίζει εκ νέου τις εγγραφές για τα μαθήματα της HTML5

2 Σεπτεμβρίου 2015

  Μετά την μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου μαθήματος για την HTML5, το οποίο είχε πάνω από 77 χιλιάδες εγγεγραμμένους, το W3C αρχίζει εκ νέου τις εγγραφές για το  HTML5 Part-1 MOOC. Το συγκεκριμένο μάθημα θα αρχίσει στις 5 Οκτωβρίου 2015, θα διαρκέσει 6 εβδομάδες και θα διδαχτεί από τον Michel Buffa, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Côte d’Azur.

Η συγκεκριμένη ενότητα θα εστιάσει στις βασικές αρχές του διαδικτυακού σχεδιασμού σε ενδιάμεσο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να δοκιμάσουν τις νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν κάνοντας διαδραστικές ασκήσεις και πρακτικές εργασίες. Μπορείτε να δείτε τα σχόλια και την περιγραφή του μαθήματος εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ότι η State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

1 Σεπτεμβρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε την State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction ως Σύσταση του W3C. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την "State Chart extensible Markup Language" ή αλλιώς SCXML. Η SCXML παρέχει ένα γενικό, state-machine, περιβάλλον εκτέλεσης, το οποίο βασίζεται στην CCXML και τα Harel State Tables.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Priorities for CSS

20 Αυγούστου 2015

Η ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Priorities for CSS from the Digital Publishing Interest Group. Καθώς οι εκδόσεις μετακινούνται στην Open Web Platform (OWP) ελπίζουμε να διευρύνουμε το εύρος του περιεχομένου που θα είμαστε σε θέση να εκδώσουμε με διαδικτυακές τεχνολογίες. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει ως στόχο να περιγράψει τις προτεραιότητες μας για τη δημιουργία νέων χαρακτηριστικών για τα CSS και να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχουν ήδη καθοριστεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Digital Publishing εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Tracking Preference Expression (DNT)

20 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Tracking Preference Expression (DNT). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το DNT request header field ως ένα HTTP μηχανισμό που εκφράζει την προτίμηση του χρήστη σε σχέση  με το tracking. Το  tracking  είναι μία ιδιότητα τύπου  HTML DOM που καθιστά αυτή την έκφραση αναγνώσιμη από scripts και APIs τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή των εξαιρέσεων που τίθενται από τους χρήστες και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους ιστότοπους. Ορίζει επίσης τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι διαδικτυακοί τόποι μεταδίδουν το αν και κατά πόσο ανταποκρίνονται σε μία ληφθείσα προτίμηση μέσω της χρήσης του Tk response header field . Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching

13 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching. Το συγκεκριμένο έγγραφο βασίζεται στο Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals (CHARMOD) και παρέχει στους δημιουργούς προτύπων, τους προγραμματιστές και τους παρόχους περιεχομένου ένα κοινό σημείο αναφοράς για την ταυτοποίηση της ταυτότητας συμβολοσειρών στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε δύο σημειώματα

11 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε τα εξής δύο σημειώματα:

 • Το XPath Data Model for SCXML, το οποίο περιγράφει το μοντέλο XPath Data για την SCXML. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων επιτρέπει σε γραφήματα κατάστασης τύπου SCXMLνα χρησιμοποιούν την XMLγια την αναπαράσταση των δεδομένων τους και τον χειρισμό τους μέσω της XPath. Περισσότερα πληροφορίες σχετικά με μοντέλα δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην προδιαγραφή SCXML.
 • Το DOM Event I/O Processor for SCXML, το οποίο περιγράφει το DOM Event I/O Processor γιατην SCXML (SCXML). Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής γεγονότων επιτρέπει σε συσκευές κατάστασης να επικοινωνούν με εξωτερικές οντότητες μέσων γεγονότων τύπου DOM. Περισσότερες πληροφορίες για τους Event I/O Processors μπορείτε να βρείτε στην προδιαγραφή SCXML.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την προδιαγραφή Voice Browser εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα XQuery 3.1 Requirements and Use Cases

11 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας XML Query δημοσίευσε το σημείωμα XQuery 3.1 Requirements and Use Cases. Ο κύριο στόχος της XML Query 3.1 είναι να επεκτείνει την XML Query 3.0 για να υποστηρίζει χάρτες και πίνακες τύπου JSON και να αξιοποιήσει αυτές τις δομές ώστε να γίνει η XQuery περισσότερο εύχρηστη. Οι συγκεκριμένες δομές δεδομένων αποτελούν επίσης τμήμα της XPath 3.1 και χρησιμοποιούνται την XSLT και την XQuery. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout Module Level 1

6 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα.  Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο σημειώματα

6 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε τα εξής δύο σημειώματα:

 • Το XPath Data Model for SCXML, το οποίο περιγραφεί το μοντέλο XPath Data για την SCXML(SCXML). Το συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων επιτρέπει σε γραφήματα κατάστασης τύπου SCXMLνα χρησιμοποιούν την XML για την αναπαράσταση των δεδομένων τους. Επιτρέπει επίσης το χειρισμό των δεδομένων μέσω της XPath. Περισσότερα πληροφορίες σχετικά με μοντέλα δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην προδιαγραφή SCXML.
 • Το DOM Event I/O Processor for SCXML, το οποίο περιγράφει το DOM Event I/O Process or για την SCXML (SCXML). Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής γεγονότων επιτρέπει σε συσκευές κατάστασης να επικοινωνούν με εξωτερικές οντότητες μέσων γεγονότων τύπου DOM. Περισσότερες πληροφορίες για τους Event I/O Processors μπορείτε να βρείτε στην προδιαγραφή SCXML.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την προδιαγραφή Voice Browser εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης XQuery and XPath Full Text 3.0

6 Αυγούστου 2015

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT δημοσίευσαν την Προτεινόμενη Σύσταση XQuery and XPath Full Text3.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το συντακτικό και την τυπική σημασιολογία των XQuery και XPath Full Text3.0, τα οποία επεκτείνουν την XQuery 3.0 (XQuery 3.0: An XML Query Language) και την XPath 3.0 (XMLPath Language (XPath) 3.0) παρέχοντας δυνατότητες αναζήτησης σε πλήρες κείμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα XML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Runtime and Security Model for Web Applications

6 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε το σημείωμα of Runtime and Security Model for Web Applications. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα μοντέλο εκτέλεσης και ασφάλειας για διαδικτυακές εφαρμογές. Περιγράφει το πώς μία εφαρμογή μπορεί  να εγκατασταθεί, να ενημερωθεί και να προγραμματιστεί. Το έγγραφο περιέχει επίσης το μοντέλο ασφαλείας για τέτοιου είδους εφαρμογές, το οποίο αποτελείται από το μοντέλο έγκρισης και τους διάφορους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να ισχύουν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο WebIDL Level 1

4 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WebIDL Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη γλώσσα Web IDL, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διαπαφές που θα υλοποιηθούν από browsers. Η Web IDLείναι μία παραλλαγή της IDLκαι περιέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τον πιο εύκολο καθορισμό της συμπεριφοράς των απλών αντικειμένων στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει με λεπτομέρειες το πώς οι διεπαφές που περιγράφονται από την Web IDL αντιστοιχούν σε δομές σε περιβάλλοντα εκτέλεσης τύπου ECMAScript. Αναμένεται ότι το έγγραφο θα λειτουργήσει ως οδηγός για τους προγραμματιστές προδιαγραφών που έχουν ήδη δημοσιευτεί, και  ότι θα αποτελέσει αναφορά για τις προδιαγραφές που πρόκειται να δημοσιευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υλοποιημένων διεπαφών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Clear Site Data

4 Αυγούστου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Clear Site Data. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μηχανισμό που επιτρέπει στους διαδικτυακούς προγραμματιστές να δίνουν οδηγίες ώστε ένας user agent καθαρίζει τα τοπικά δεδομένα των χρηστών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Payments Use Cases 1.0

30 Ιουλίου 2015

Η ομάδα ενδιαφέροντος Web Payments δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Payments Use Cases 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ένας κατάλογος με ιεραρχημένες περιπτώσεις χρήσης που αφορούν τις διαδικτυακές πληρωμές. Με βάση αυτές τις περιπτώσεις, η ομάδα ενδιαφέροντος Web Payments σχεδιάζει να παράγει απαιτήσεις αρχιτεκτονικής, και συναφών τεχνολογιών, προκειμένου να ενσωματώσει πληρωμές στην Open Web Platform. Αυτή η εργασία θα αποτελέσει τη βάση για συνομιλίες με ομάδες του W3C και τη βιομηχανία των πληρωμών, για την οποία η ανάπτυξη προτύπων είναι απαραίτητη ώστε να καταστούν ασφαλέστερες οι συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Payments εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώσε την έναρξη του νέου γραφείου του W3C στην Αυστραλία

29 Ιουλίου 2015

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι το Australian National University (ANU) στην Καμπέρα, και συγκεκριμένα τα τμήματα ANU College of Business and Economics και ANU College of Engineering and Computer Science, θα φιλοξενήσουν το νέο γραφείο του W3C στην Αυστραλία. Ο Dr. Armin Haller ορίστηκε διευθυντής του νέου γραφείου. Τα γραφεία του W3C στοχεύουν στην ευρεία διάδοση των προδιαγραφών που αναπτύσσονται από το W3C. Η κοσμήτωρ του ANU College of Business and Economics, Shirley Leitch, ανέφερε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την χαρά μας για την επιλογή μας να φιλοξενήσουμε το γραφείο του W3C, του οργανισμού που καθορίζει τα διεθνή πρότυπα για τον Παγκόσμιο Ιστό και διαμορφώνει το μέλλον του διαδικτύου». Η καθηγήτρια του τμήματος  ANU College of Engineering and Computer Science ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο θα ενσωματώσει τις ιδέες και τις εξελίξεις του W3Cστη διδασκαλία του. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και να μάθετε περισσότερα για τα γραφεία του W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Linked Data Patch Format

28 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) δημοσίευσε το σημείωμα Linked Data Patch Format. Η Linked Data Patch Format (LDPatch) ορίζει μία γλώσσα που εκφράζει μία ακολουθία εργασιών που εφαρμόζονται σε πόρους διασυνδεδεμένων δεδομένων. Η συγκεκριμένη γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο HTTP PATCH. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα XML Signature Syntax and Processing Version 2.0

23 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το σημείωμα XML Signature Syntax and Processing Version 2.0.  Το συγκεκριμένο έγγραφο  καθορίζει τους κανόνες και το συντακτικό για την επεξεργασία  ψηφιακών υπογραφών τύπου XML. Οι ψηφιακές υπογραφές τύπου XML παρέχουν ακεραιότητα, έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων, και/ή έλεγχο της γνησιότητας του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security  εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Chinese Layout Requirements

23 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Requirements for Chinese Text Layout. Το συγκεκριμένο έγγραφο  περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις για τη διάταξη κειμένου στο οποίο χρησιμοποιούνται χαρακτήρες της κινεζικής γραφής. Οι απαιτήσεις παρέχουν πληροφορίες για το πώς τεχνολογίες του διαδικτύου, όπως η CSS, η HTML και η SVG, θα υποστηρίζουν αυτού του είδους τα κείμενα. Το έγγραφο το αναπτύσσεται από την ομάδα  Chinese Layout, η οποία αποτελεί μέρος της ομάδα ενδιαφέροντος Internationalization. Το έγγραφο βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και οποιαδήποτε σχόλια ή συνεισφορές θα ήταν ευπρόσδεκτες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία σημειώματα

23 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασία System Applications βρίσκεται σε διαδικασία κατάργησης και αναδημοσιεύει τα προσχέδια εργασίας με τα οποία ασχολείται ως σημειώματα για να δηλώσει την αλλαγή της κατάστασή τους. Τα σημειώματα είναι τα εξής:

 • Το Task Scheduler API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API μέσω του οποίου θα προγραμματίζεται η εκτέλεση μία εργασίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν επέλθει η προκαθορισμένη ώρα, η εφαρμογή που προγραμμάτισε την εργασία θα ενημερώνεται μέσω ενός λειτουργικού γεγονότος σε ένα service worker. Ένα γεγονός εργασίας θα αποστέλλεται σε ένα service worker ανεξάρτητα από το αν η εφαρμογή είναι ενεργή σε κάποιο user agent. Εφαρμογές όπως ένας μηχανισμός ηχητικής ειδοποίησης ή αυτόματης ενημέρωσης, μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο API για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
 • Το The app: URL Scheme. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την app: URL scheme που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές προκειμένου να εξασφαλίσουν πόρους που βρίσκονται μέσα σε container. Οι πόροι αυτοί μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα χαρακτηριστικά τις διαδικτυακής πλατφόρμας  που δέχονται URLs.
 • Το TCP and UDP Socket API. ΤοσυγκεκριμένοAPI διασυνδέεται με raw UDP sockets, TCP Client sockets καιTCP Server sockets.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements

23 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το προσχέδιο Use Cases and Requirements document, το οποίο δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα και από το Open Geospatial Consortium (OGC), και αποτελεί την πρώτη κοινή δημοσίευσε που προέκυψε από την συνεργασία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.  Το έγγραφο θέτει πάνω από 50 απαιτήσεις που προέρχονται από 40 περίπου περιπτώσεις χρήσης όπου τα συστήματα γεωχωρικών πληροφοριών και οι τεχνολογίες του διαδικτύου μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν πιο εύκολα. Τα χωρικά δεδομένα  που περιγράφουν γεωγραφικές τοποθεσίες και φυσικά και δομημένα περιβάλλοντα εμπλουτίζουν υπηρεσίες, ηλεκτρονικούς χάρτες, τη δημοσιογραφία, την επιστημονική έρευνα, τη δημόσια διοίκηση, το Ίντερνετ και πολλές άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Additional Requirements for Bidi in HTML and CSS

21 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το σημείωμα Additional Requirements for Bidi in HTML & CSS. Το συγκεκριμένο έγγραφο χρησιμοποιήθηκε από τις ομάδες εργασίας HTML και CSS προκειμένου να αντιμετωπίσουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Το W3C δημοσίευσε το συγκεκριμένο έγγραφο για να παρουσιάσει το σκεπτικό πίσω από την εξέλιξη των προδιαγραφών γιατί πιστεύει ότι θα βοηθήσει όσους θα ασχοληθούν στο μέλλον με θέματα που αφορούν την bidi. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Display Module Level 3

21 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο of CSS Display Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το CSS formatting box tree παράγεται από το document element tree, και ορίζει τις ιδιότητες display και box-suppress που το ελέγχουν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching και Indic Layout Requirements

21 Ιουλίου 2015

   Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε τα εξής:

 • Το προσχέδιο Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching. Το συγκεκριμένο έγγραφο βασίζεται στο Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals και παρέχει στους δημιουργούς προτύπων, τους προγραμματιστές και τους παρόχους περιεχομένου ένα κοινό σημείο αναφοράς για την ταυτοποίηση των συμβολοσειρών στο Διαδίκτυο ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα.
 • Το προσχέδιο Indic Layout Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο  περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις για τη διάταξη κειμένου στο οποίο χρησιμοποιούνται χαρακτήρες της ινδικής γραφής. Οι απαιτήσεις παρέχουν πληροφορίες για το πώς τεχνολογίες του διαδικτύου, όπως η CSS, η  HTML και η SVG, θα υποστηρίζουν αυτού του είδους τα κείμενα. Το έγγραφο επικεντρώνεται στο αλφάβητο Devanagari, αλλά στο μέλλον θα διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και άλλα ινδικά αλφάβητα.

Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Content Security Policy Level 2

21 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Content Security Policy Level 2. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα τακτικής, η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία σειρά από περιορισμούς περιεχομένου για ένα διαδικτυακό πόρο. Το έγγραφο ορίζει επίσης ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της τακτικής αυτής από ένα server στον client στον οποίο εφαρμόζεται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Preload

21 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο Preload. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την σχέση preload του στοιχείου Link της HTML, η οποία παρέχει ένα fetch primitive. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0

21 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 και το προσχέδιο Implementing ATAG 2.0. Η ATAG 2.0 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εργαλείων δημιουργίας διαδικτυακού περιεχομένου τα οποία θα είναι περισσότερο προσιτά σε συγγραφείς με ειδικές ανάγκες (Μέρος Α). Τα εργαλεία αυτά είναι ταυτόχρονα σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την υποστήριξη και να προωθούν την παραγωγή προσιτού διαδικτυακού περιεχομένου από όλους τους συγγραφείς (Μέρος Β).   Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού το προσχέδιο εργασίας Performance Timeline Level 2

16 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Performance Timeline Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την High Resolution Time specification HR-TIME-2 παρέχοντας μεθόδους για την αποθήκευση και ανάκτηση μετρικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τέσσερις Υποψήφιες Συστάσεις

16 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τις εξής Υποψήφιες Συστάσεις:

 • Την Model for Tabular Data and Metadata on the Web, η οποία παρέχει ένα βασικό μοντέλο για δεδομένα πινάκων. Η προδιαγραφή παρέχει επίσης και ένα μηχανισμό για τον εντοπισμό των κατάλληλων μεταδεδομένων τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα των πινάκων. Το έγγραφο περιέχει επίσης μη-κανονιστικές πληροφορίες για την ανάλυση αρχείων τύπου CSV.
 • Την Metadata Vocabulary for Tabular Data, η οποία παρέχει ένα μορφότυπο βασισμένο στην  JSON για την επικύρωση, μετατροπή, παρουσίαση και εισαγωγή των δεδομένων των πινάκων. 
 • Την Generating JSON from Tabular Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε JSON.
 • Την Generating RDF from Tabular Data on the Web, η οποία ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε RDF.

Η ομάδα επιθυμεί να λάβει σχόλια σχετικά με αυτές τις προδιαγραφές είτε σαν ερωτήματα στο GitHub της ομάδας είτε στο  mailto:public-csv-wg-comments@w3.org. Μπορείτε να στέλνετε τις υλοποιήσεις σας μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο High Resolution Time Level 2

14 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας High Resolution Time Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία Java Script διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις και τις μεταβολές στην απόδοση του ρολογιού του συστήματος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clients εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Permissions for Device API Access

14 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το σημείωμα Permissions for Device API Access. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι οι εργασίες για τη συγκεκριμένη έκδοση της προδιαγραφή έχουν διακοπεί, και ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της γίνεται πλέον από την ομάδα εργασίας Web Application Security, η οποία δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο Permissions API.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Tracking Compliance and Scope

14 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιοTracking Compliance and Scope. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει πρακτικές που εναρμονίζεται με την Do Not Track (DNT) προτίμηση των χρηστών. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε τρία προσχέδια

14 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε τα αναθεωρημένα προσχέδια Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1, Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1 και Accessible Name and Description: Computation and API Mappings 1.1  (AccName-AAM).

Η WAI-ARI παρέχει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ιδιοτήτων που καθορίζουν ιδιότητες για  προσβάσιμα user interfaces. Έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας του διαδικτυακού περιεχομένου.

Η Core-AAM περιγράφει το πως οι user agents θα πρέπει να εκθέτουν τη σημασιολογία των γλωσσών περιεχομένου σε APIs προσβασιμότητας που υλοποιούνται από διάφορες τεχνολογίες περιεχομένου. Η προδιαγραφή χρησιμεύει επίσης ως βάση ώστε άλλες προδιαγραφές να επεκτείνουν τις αντιστοιχίσεις τους σε ειδικές τεχνολογίες.

Η AccName-AAM περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι user agents καθορίζουν τα ονόματα και τις περιγραφές των αντικειμένων που είναι προσβάσιμα από γλώσσες διαδικτυακού περιεχομένου και τα εκθέτουν σε accessibility APIs.

Μπορείτε να δείτε τα call for review e-mail και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια SVG Paths και Scalable Vector Graphics (SVG) 2

9 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το SVG Paths.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα συντακτικό, καθώς και αναπαραστάσεις τύπου DOM για paths οι οποίες είναι σχήματα που μπορούν να αποδοθούν σε έγγραφα. Τα paths χρησιμοποιούνται κυρίως για την απόδοση σχημάτων μαζί με το στοιχείο SVG ‘path’, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και με άλλα στοιχεία διαδικτυακών εφαρμογών όπως το clipping paths και το HTML ‘canvas’.
 • Το Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Digital Publishing WAI-ARIA Module

7 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats σε συνεργασία με την ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την WAI-ARIA 1.1 και ορίζει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ειδικοτήτων ειδικά για ψηφιακές εκδόσεις. Διευκολύνει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την προσβασιμότητα παρέχοντας σημασιολογία που δεν περιλαμβάνεται σε βασικές γλώσσες όπως η HTML. Επιτρέπει στου προγραμματιστές να μεταδίδουν δομικές πληροφορίες σε βοηθητικές τεχνολογίες και επιτρέπει τη σημασιολογική πλοήγηση, τη μορφοποίηση, και διάφορα διαδραστικά χαρακτηριστικά το οποία χρησιμοποιούν οι αναγνώστες. Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο blogpost “ARIA and DPUB publish FPWD”. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI), και για τη δραστηριότητα Digital Publishing εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Animations

7 Ιουλίου 2015

Οι ομάδες εργασίας CSS και SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Web Animations. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μοντέλο για το συγχρονισμό και τη χρονομέτρηση αλλαγών στην παρουσίαση μία ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει και ένα API προκειμένου να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Αναμένεται ότι επιπλέον προδιαγραφές θα καθορίσουν επεξηγηματικά μέσα για τα εν λόγω χαρακτηριστικά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες Style και Graphics.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

7 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, και ιδιότητες και τιμές, οι οποίες προτείνονται από την CSS level 3, για τη μορφοποίηση  εγγράφων τύπου HTML και XML (συμπεριλαμβανομένων και XHTML). Περιλαμβάνει και επεκτείνει τις ιδιότητες της προδιαγραφής CSS level 2 revision 1 που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση των βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης HTML Canvas 2D Context

2 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης HTML Canvas 2D Context. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Annotation Protocol

2 Ιουλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Annotation Protocol.Τα σχόλια χρησιμοποιούνται συνήθως για να μεταφέρουν πληροφορίες για έναν πόρο ή για τις συσχετίσεις μεταξύ πόρων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα σχόλιο ή μία ετικέτα σε μία ιστοσελίδα ή μία εικόνα, ή ένα blog post σχετικά με ένα ειδησεογραφικό άρθρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Digital Publishing εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Linked Data Platform Paging 1.0

30 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασία LinkedDataPlatform (LDP) δημοσίευσε το σημείωμα ομάδας Linked Data Platform Paging 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα πρωτόκολλο για clients και servers που βασίζεται στο HTTP, το οποίο είναι σε θέση να ανακτήσει αποτελεσματικά αναπαραστάσεις τύπου Linked Data Platform Resource μέσα από το διαχωρισμό των απαντήσεων σε ξεχωριστούς URL-addressable page πόρους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης XML Inclusions (XInclude) Version 1.1

30 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασίας XML Core απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης XML Inclusions (XInclude) Version1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μοντέλο επεξεργασίας και ένα συντακτικό που αφορά τη διαδικασία  inclusion (ένταξη). Η ένταξη πραγματοποιείται μέσω της συνένωσης ομάδων πληροφοριών τύπου XML σε ένα σύνθετο infoset. Ο καθορισμός των XML εγγράφων που πρόκειται να ενοποιηθούν και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας εκφράζονται σε ένα συντακτικό που είναι φιλικό προς την XML (στοιχεία, ιδιότητες, URI references). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Requirements for Hangul Text Layout and Typography

30 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Requirements for Hangul Text Layout and Typography. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις για τη διάταξη και την τυπογραφία κειμένου με κορεατικούς χαρακτήρες σε τεχνολογίες όπως τα CSS, SVG και XSL-FO. Το συγκεκριμένο έγγραφο βασίζεται κυρίως σε ένα έργο για την ανάπτυξη ενός διεθνούς προτύπου για τη διάταξη του κειμένου στην κορεατική γλώσσα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Web and Digital Marketing Convergence

25 Ιουνίου 2015

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το workshop Web and Digital Marketing Convergence, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2015 στην Tampa, Florida(USA), και φιλοξενείται από την Nielsen.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ και το περιβάλλον του αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό καθώς οι καταναλωτές επωφελούνται από τις νέες συσκευές, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του διαδικτύου. Καθώς η Open Web Platform και τεχνολογίες όπως η HTML5 συνεχίζουν να επεκτείνονται και να προσφέρουν νέα λειτουργικότητα, το W3C καλείται να αντιμετωπίσει τα κενά και τις προκλήσεις.

Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε συνομιλίες με τεχνικούς εκπροσώπους από τη βιομηχανία και την κοινότητα του  open web ώστε να κατανοήσουμε το πώς θα συμβάλουμε στην βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας, την ανάπτυξη νέων καινοτομιών και την ενίσχυση της επικοινωνίας. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος στο workshop, το οποίο είναι ανοικτό για όλους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 14 Απριλίου 2015.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Service Workers

25 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Service Workers. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο που επιτρέπει σε εφαρμογές να επωφελούνται από τις διαδικασίες του background processing. Ο πυρήνας του συγκεκριμένου συστήματος είναι ένας γεγονοκεντρικός Web Worker, ο οποίος ανταποκρίνεται σε γεγονότα που αποστέλλονται από έγγραφα και άλλους πόρους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C αναθεώρησε τον οδηγό Data on the Web Best Practices και δημοσίευσε δύο προσχέδια εργασίας

25 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices αναθεώρησε το έγγραφο Οδηγός Καλής Πρακτικής και δημοσίευσε δύο προσχέδια εργασίας που αναφέρονται σε λεξιλόγια, το  Data Quality και το Dataset Usage.

Τα προσχέδια στοχεύουν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που βασίζεται στο διαδίκτυο, στο οποίο τα δεδομένα θα δημοσιεύονται «έξυπνα» ώστε να μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει και να τα καταλάβει. Οι πιθανοί καταναλωτές θα είναι σε θέση να εκτιμούν το κατά πόσον είναι κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και, αν ναι, να επιλέγουν να περιγράψουν τη χρήση τους. Αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω ανατροφοδότησης, παραπομπών ή μέσω της ανακάλυψης μεταδεδομένων.

Η ομάδα εργασίας θα επιθυμούσε να λάβει feed back σχετικά με τα τρία έγγραφα, τόσο για τις λεπτομέρειες όσο και για τη γενική κατεύθυνση που ακολουθούν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το προσχέδιο MathML 3.0 Becomes ISO/IEC αποτελεί πλέον προσχέδιο του W3C

23 Ιουνίου 2015

H Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), η Joint Technical Committee JTC 1, Information Technology του International Organization for Standardization (ISO) και η International Electrotechnical Commission (IEC) ανακοινώνουν ότι η  MathML Version 3.0 2nd Edition αποτελεί πλέον πρότυπο του ISO/IEC International Standard (ISO/IEC 40314:2015).

Η MathML3.0 είναι μία γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη λογισμικού και εργαλείων στατιστικής, μηχανικής και υπολογιστικών μαθηματικών στο διαδίκτυο. Η MathML3.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της αλλά και μέσα στην HTML. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου και τα member testimonials.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο W3C DOM4

18 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο W3C DOM4, το οποίο ορίζει ένα μοντέλο γεγονότων και κόμβων που δεν εξαρτάται από κάποια πλατφόρμα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο νέα προσχέδια εργασίας

16 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Automotive δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Vehicle Data. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα πρότυπο για τα δεδομένα των οχημάτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε αυτοκίνητα. Σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την προδιαγραφή  Vehicle API.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας Vehicle Information Access API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει ως στόχο να επιτρέψει τη διασύνδεση μέσω συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και των πρωτοκόλλων πρόσβασης στα δεδομένα των οχημάτων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων που αναφέρεται σε JavaScript

15 Ιούνιου 2015

Το W3C ανακοινώνει την online σειρά μαθημάτων για JavaScript, η οποία θα διαρκέσει 4 εβδομάδες,  με ημερομηνία έναρξης στις 6 Ιουλίου 2015. Τα συγκεκριμένα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαλεία, καλές πρακτικές, συμβουλές, παραδείγματα και εργασίες  πάνω στην JavaScript. Εάν εγγραφείτε μέχρι τις 22 Ιουνίου θα επωφεληθείτε από τα μειωμένα δίδακτρά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το DevCampus ,το οποίο αναφέρεται σε developers διαδικτυακών εφαρμογών, και να παρακολουθήσετε ένα εισαγωγικό βίντεο εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Discovery and Registration of Multimodal Modality Components: State Handling

11 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Discovery & Registration of Multimodal Modality Components: State Handling. Το συγκεκριμένο έγγραφο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν Modality Components για εφαρμογές που διανέμονται μέσω ενός τοπικού δικτύου ή στο «cloud». Με βάση τα παραπάνω, ένα πολυτροπικό σύστημα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την προδιαγραφή Multimodal Architecture, θα πρέπει να ανακαλύπτει και να δηλώνει τα Modality Components που διαθέτει προκειμένου να διατηρηθεί η συνολική κατάσταση των διανεμομένων στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο η Modality Components μπορεί να συντάσσεται με μηχανισμούς αυτοματισμού με σκοπό την προσαρμογή της εφαρμογής στην κατάσταση του γύρω περιβάλλοντος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων προδιαγραφών CSS Values and Units Module Level 3 και CSS Counter Styles Level 3

11 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο Προτεινόμενων Συστάσεων:

 • Της CSS Values and Units Module Level 3.Η συγκεκριμένη ενότητα της CSS3 περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS, καθώς και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους.
 • Της CSS Counter Styles Level 3.  Η συγκεκριμένη ενότητα εισάγει τον κανόνα counter-style, ο οποίος επιτρέπει στους προγραμματιστές να ορίζουν τα δικά τους στυλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με καταμετρητές (counters) τύπου CSS list-marker και generated-content [CSS3LIST]. Επιπλέον προκαθορίζει μία ομάδα κοινών στυλ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ορίζονται στα CSS2 και CSS2.1.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTMLκαι XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web Storage (Second Edition)

9 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Web Storage (Second Edition). Η συγκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για τη συνεχή αποθήκευση δεδομένων τύπου ζευγών  κλειδιού – τιμής σε Web clients και επιπλέον εισάγει δύο σχετικούς μηχανισμούς για την αποθήκευση ζευγών που αποτελούνται από ένα όνομα και μία τιμή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Entry Point Regulation

9 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Entry Point Regulation.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο επιθέσεων όπως reflected cross-site scripting (XSS), cross-site script inclusion (XSSI), και cross-site request forgery (CSRF) μέσα από την οριοθέτηση των περιοχών μίας εφαρμογής στις οποίες θα μπορεί κάποιος να αναφέρεται εξωτερικά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της σύστασης Proposal to Relicense Unfinished SysApps Specification: TCP and UDP Socket AP

6 Ιούνιου 2015

Η Συμβουλευτική επιτροπή του W3C δέχθηκε πρόταση για την έκδοση άδειας χρήσης για την προδιαγραφή Proposal to license the SysApps TCP and UDP Socket API. Σύμφωνα με την Πολιτική για την επαναδειοδότηση ημιτελών προδιαγραφών του W3C ο διευθυντής πρότεινε η συγκεκριμένη αδειοδότηση να γίνει στο πλαίσιο της νέας Διαδικασία Αδειοδότησης Λογισμικών και Εγγράφων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιουλίου 2015.

Το W3C υιοθετεί διαδικασία αδειοδότησης λογισμικών και εγγράφων

4 Ιούνιου 2015

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού υιοθέτησε μια νέα διαδικασία αδειοδότησης λογισμικών και εγγράφων που είναι αναθεώρηση της Διαδικασίας Αδειοδότησης Αγγράφων του W3C, και που στο εξής θα χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις επαναδειοδότησης ημιτελών προδιαγραφών για τις οποίες το W3C αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ειδική άδεια. Η συγκεκριμένη διαδικασία, που είναι συμβατή με την GPL, επιτρέπει την αντιγραφή και την τροποποίηση λογισμικού και εγγράφων, με την προϋπόθεση να υπάρχει αναφορά στο αρχικό έγγραφο του W3C, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα Community Groups. Όλες οι άλλες εργασίες του W3C που είχαν διατεθεί με την παλιά άδεια χρήσης λογισμικού θα είναι πλέον διαθέσιμες και στο πλαίσιο της νέας άδειας.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Geofencing API

4 Ιούνιου 2015

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Geofencing API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει  σε διαδικτυακές εφαρμογές να ρυθμίζουν τα γεωγραφικά όρια γύρω από συγκεκριμένες θέσεις και εν συνεχεία να δέχονται ειδοποιήσεις όταν η hosting device εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτές τις περιοχές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Standards for Web Applications on Mobile

3 Ιουνίου 2015

Το W3C δημοσίευσε το Μάιο του 2015 το έγγραφο  Standards for Web Applications on Mobile, το οποίο αποτελεί επισκόπηση των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από το W3C και αυξάνουν τις δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών, ειδικά στο πλαίσιο των κινητών.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί παραδοτέο του έργου HTML5Apps και περιέχει αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με την έκδοση του Ιανουαρίου του 2015, και κυρίως τα προσχέδια εργασίας audio ouput devices API, Presentation API, credential management API, το οποίο αποτελεί μία σημαντική ενότητα που επιτρέπει την εμπειρία της δεύτερης οθόνης, το Permissions API που εκθέτει τα δικαιώματα που έχει ή δεν έχει χορηγήσει ο χρήστης σε μία διαδικτυακή εφαρμογή, το mapping of accessibility guidelines to mobile, το οποίο εκδόθηκε από τις ομάδες εργασίας WAI WCAG και UAAG και το payment use cases που δημοσιεύτηκε από την ομάδα ενδιαφέροντος Web Payments . Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα ενδιαφέροντος Web and Mobile εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία σημειώματα ομάδας

2 Ιουνίου 2015

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε τα εξής τρία σημειώματα:

 • Το Web Telephony API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις. Μία τυπική περίπτωση χρήσης του Web Telephony API αποτελεί η υλοποίηση της εφαρμογής 'Dialer' η οποία υποστηρίζει κλήσεις μεταξύ πολλών ατόμων και τηλεφωνικών υπηρεσιών.
 • Το MessagingAPI. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα System Level API που προσφέρει μία απλή διεπαφή για πρόσβαση στις κινητές υπηρεσίες μηνυμάτων. Μία τυπική περίπτωση χρήσης του Messaging API είναι η υλοποίηση μίας  messaging client εφαρμογής που επιτρέπει στο χρήστη να στέλνει SMS και MMS μηνύματα και να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται τα εισερχόμενα SMS και MMS μηνύματα.
 • Το Contacts Manager API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα System Level API που προσφέρει ένα απλό interface για τη διαχείριση των επαφών του χρήστη που αποθηκεύονται στον κατάλογο διευθύνσεων του συστήματος. Μια τυπική περίπτωση χρήσης του Contacts API είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω καταλόγων διευθύνσεων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications Activity εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη της σειράς μαθημάτων HTML5-part 1

1 Ιουνίου 2015

W3Cx logo Το W3C ανακοινώνει την σειρά μαθημάτων  HTML5-part 1. Η HTML5 περιέχει ισχυρές δυνατότητες για διαδικτυακές εφαρμογές με περισσότερη αλληλεπίδραση, υποστήριξη βίντεο, γραφικά, περισσότερα εφέ στυλ, και ένα πλήρες σύνολο από APIs. Η HTML5 είναι και θα είναι η βασική τεχνολογία για τη δημιουργία εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές πλατφόρμες. Για τις επόμενες 6 εβδομάδες, η σειρά μαθημάτων  θα διδάσκεται από τον Michel Buffa,ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Côte d'Azur (UFR Sciences). Μπορείτε να διαβάστε την περιγραφή του μαθήματος και να εγγραφείτε εδώ.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε νέο Συμβούλιο

1 Ιουνίου 2015

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε πέντε νέα μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά και διαδικαστικά θέματα και σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης και επίλυσης διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2015, οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι οι:Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathieNevile (Yandex), Soohong Daniel Park (SamsungElectronics), David Singer (Apple), Chris Wilson (Google) και Judy Zhu (Alibaba). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Art Barstow του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος του μήνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Advisory εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Geolocation API Specification

28 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Geolocation API Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα των γεωγραφικών θέσεων που σχετίζονται με την hosting device. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Canonical EXI

21 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Efficient XML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Canonical EXI. Κάθε έγγραφο EXI αποτελεί τμήμα μίας ομάδας εγγράφων που είναι λογικά ισοδύναμα στα πλαίσια του περιβάλλοντος μίας εφαρμογής, αλλά διαφέρουν στη φυσική τους αναπαράσταση. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία σχετικά εύκολή μέθοδο για την παραγωγή μίας φυσικής αναπαράστασης, της κανονικής μορφής, ενός εγγράφου EXI το οποίο ερμηνεύει τις επιτρεπτές μεταβολές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 16 Ιουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα HTML5: Techniques for providing useful text alternatives

21 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το σημείωμα HTML5: Techniques for providing useful text alternatives. Η συγκεκριμένη δημοσίευση περιλαμβάνει ένα οδηγό βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τους προγραμματιστές που δημιουργούν HTML5 έγγραφα που αναφέρονται σε κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτικά όταν δεν εμφανίζονται οι εικόνες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Notes on Using ARIA in HTML

21 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Notes on Using ARIA in HTML. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί  ένα πρακτικό οδηγό για τους προγραμματιστές σχετικά με τον τρόπο που προσθέτονται πληροφορίες πρόσβασης σε HTML στοιχεία χρησιμοποιώντας την προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications [WAI-ARIA]. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει το πως το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού γίνονται περισσότερο προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το έγγραφο παρουσιάζει τη χρήση της WAI-ARIA στην HTML5.1, που είναι ιδιαίτερα βοηθητική με δυναμικό περιεχόμενο και για τους προηγμένους ελέγχους για διεπαφές χρήσης που αναπτύχθηκαν σε Ajax, HTML, JavaScript, σχετικές τεχνολογίες.

Επισκεφθείτε το W3C Track στο WWW 2015

20 Μαΐου 2015

www 2015 logo    Στη φετινή  Internationa lWorld Wide Web Conference –  WWW 2015, το W3Cοργανώνει ένα W3C track, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να πληροφορηθούν, να συναντήσουν και να συζητήσουν με την ομάδα ειδικών του W3C. Στις 20 και 21 Μαΐου 2015 στο W3C Track θα επισημανθούν τα τρέχοντα πρότυπα που αναπτύχθηκαν χάρη στην υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως τα MediaScape, HTML5Apps, Strews και Big Data Europe.Ελπίζουμε να σας δούμε στη Φλωρεντία!

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

20 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, και ιδιότητες και τιμές που προτείνονται από την CSS level 3 για τη μορφοποίηση  εγγράφων τύπου HTML και XML (συμπεριλαμβανομένων και XHTML). Περιλαμβάνει και επεκτείνει τις ιδιότητες που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης από τις προδιαγραφές CSS level 2 revision 1 και Selectors. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση των βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web Notifications

19 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Notification απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Web Notifications. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για ειδοποιήσεις προς τους τελικούς χρήστες (end-users). Μία κοινοποίηση ενημερώνει το χρήστη για ένα  περιστατικό, όπως για παράδειγμα η λήψη ενός email, ενώ αυτός βρίσκεται σε μία σελίδα η που δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο γεγονός. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η HTML5 Web Messaging αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

19 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την Σύσταση HTML5 Web Messaging. Η προδιαγραφή Web Messaging ορίζει δύο μηχανισμούς για την επικοινωνία μεταξύ browsing contexts σε HTMLέγγραφα. Το cross-document post Message API επιτρέπει να έγγραφα να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα από που προέρχονται, με τρόπο που δεν επιτρέπει cross-site scripting attacks. Προκειμένου να επιτρέπει σε ανεξάρτητα τμήματα κώδικα να επικοινωνούν άμεσα, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Message Channel και το Message Port API. Τα κανάλια επικοινωνίας αυτού του μηχανισμού υλοποιούνται ως αμφίδρομοι δίοδοι με θύρα σε κάθε άκρο. Τα μηνύματα παραδίδονται ως γεγονότα DOM, χωρίς να διακόπτουν ή να εμποδίζουν την εκτέλεση εργασιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης TTML Text and Image Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0

19 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Timed Text απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης TTML Text and Image Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει δύο προφίλ για την Timed Text Markup Language 1: ένα μόνο για κείμενο και ένα μόνο για εικόνες. Τα προφίλ αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που ασχολούνται με την παροχή υποτίτλων και επικεφαλίδων, απλοποιώντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα, τη συνεπή απόδοση και τη μετατροπή σε άλλα formats για υπότιτλους και επικεφαλίδες. Το προφίλ για το κείμενο είναι ένα υπερσύνολο της TTML Simple Delivery Profile for Closed Captions (US). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video on the Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο HTML Canvas 2D Context

14 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο HTML Canvas 2D Context. . Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 11 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Dataset Descriptions: HCLS Community Profile

14 Μαΐου 2015

Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος Semantic Web Health Care and Life δημοσίευσε το σημείωμα ομάδας  Data set Descriptions: HCLS Community Profile. Η πρόσβαση σε συνεπή, υψηλής ποιότητας, μεταδεδομένα είναι κρίσιμη για την εύρεση, κατανόηση, και επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της Υγείας και στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών για την περιγραφή των συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας τη Resource Description Framework (RDF). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καλύπτει βασικές λειτουργικές απαιτήσεις, επαναχρησιμοποιεί υφιστάμενα λεξιλόγια, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και πραγματεύεται τα στοιχεία της περιγραφής δεδομένων, εκδόσεων, την προέλευση, την εύρεση, την ανταλλαγή, τις επερωτήσεις και την ανάκτηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Flexible Box Layout Module Level 1

14 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CS SFlexible Box Layout Module Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο τύπου CSS box για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης. Στο μοντέλο flexbox layout τα παιδιά ενός flex container μπορεί να τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς»  τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια). Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 11 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο WAI-ARIA Authoring Practices WAI-ARIA Authoring Practices και αναθεώρησε τα προσχέδια WAI-ARIA 1.1 και Core Accessibility API Mappings

14 Μαΐου 2015

Η ομάδα εργασίας  Protocols and Formats δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 και αναθεώρησε τα Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 και Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1.

Η WAI-ARIA Authoring Practices βοηθάει τους διαδικτυακούς προγραμματιστές να δημιουργούν widgets, χρησιμοποιώντας του ρόλους, τις καταστάσεις και τις ιδιότητες της WAI-ARIA. Η νέα αυτή έκδοση έχει επαναδιατυπωθεί προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση ειδικά για την WAI-ARIA1.1. Η WAI-ARI παρέχει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ιδιοτήτων που καθορίζουν ιδιότητες για  προσβάσιμα user interfaces. Έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας του διαδικτυακού περιεχομένου και ειδικά για τις διαδικτυακές εφαρμογές. Η Core-AAM περιγράφει το πως οι user agents θα πρέπει να εκθέτουν τη σημασιολογία των γλωσσών περιεχομένου σε APIs προσβασιμότητας, σε πολλαπλές τεχνολογίες περιεχομένου, και χρησιμεύει ως βάση ώστε άλλες προδιαγραφές να επεκτείνουν τις αντιστοιχίσεις τους σε ειδικές τεχνολογίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο το call for reviewe-mail και για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C γιορτάζει τα είκοσι χρόνια παρουσίας του στην Ευρώπη

5 Μαΐου 2015

W3C 20 Europe logo

Το W3C γιορτάζει σήμερα την 20η επέτειο του έργου των ευρωπαϊκών φορέων στο πλαίσιο του W3C, του οργανισμού που φροντίζει να είναι το διαδίκτυο ανοικτό, ελεύθερο και προσιτό σε όλους.

Η ευρωπαϊκή έδρα του W3C ιδρύθηκε στη Σοφία Αντίπολη της Γαλλίας, τον Απρίλιο του 1995. Το πρώτο προσχέδιο των κατευθυντήριων του WCAG, η υπόσχεση για το mobile Web και, πιο πρόσφατα, η δουλειά σχετικά με τις πληρωμές μέσω διαδικτύου, ξεκίνησαν από τα μέλη του W3C στην Ευρώπη. Ο Sir Tim Berners-Lee,  Διευθυντής του W3C και εφευρέτης του διαδικτύου, και μία ομάδα σημαινόντων προσώπων θα μιλήσουν για το όραμά τους σχετικά με το μέλλον του διαδικτύου. 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Inria και το ERCIM, πρώην και νυν φιλοξενούμενων φορέων του W3Cστην Ευρώπη. Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει την Hachette Livre για τη γενναιόδωρη υποστήριξη του W3CEurope@20.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια IndieUI: Events και IndieUI: User Context

30 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας IndieUI δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας IndieUI: Events 1.0 – Events for User Interface Independence και IndieUI: User Context 1.0 – Contextual Information for User Interface Independence. Η IndieUI: Events ορίζει το πώς οι διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών μεταφράζονται σε απλά γεγονότα και στη συνέχεια μεταδίδονται σε διαδικτυακές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τις προτιμήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες σε διαδικτυακές εφαρμογές, και ένα API προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Οι προδιαγραφές αυτές θα διευκολύνουν τις διαδικτυακές εφαρμογές  να συνεργαστούν τόσο με διαφορετικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets), όσο και με διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες (AT) για να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών. Με αυτές τις τεχνολογίες οι προγραμματιστές θα έχουν ένα ενιαίο τρόπο για το σχεδιασμό εφαρμογών, οι οποίες θα μπορούν να συνεργάζονται με διαφορετικές συσκευές και σε διαφορετικά  περιβάλλοντα. Η ομάδα εργασίας IndieUI ενδεχομένως να παραχωρήσει αυτό το έργο σε άλλες ομάδες. Ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά γι’ αυτά τα προσχέδια μέχρι τις 29 Μαΐου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για την IndieUI περιέχονται στην IndieUI Overview. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης SCXML

30 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση State Chart XML(SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την "State Chart extensible Markup Language" ή αλλιώς SCXML. Η SCXML παρέχει ένα γενικό, state-machine, περιβάλλον εκτέλεσης, το οποίο βασίζεται στην CCXML και τα Harel State Tables. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Voice Browser εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Credential Management Level 1

30 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Credential Managemen tLevel1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει σε μία ιστοσελίδα να ζητήσει τα διαπιστευτήρια του χρήστη από ένα user agent, και στη συνέχει να βοηθήσει τον user agent να τα αποθηκεύσει με σωστό τρόπο για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο W3C DOM4

28 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο W3C DOM4. Η DOM ορίζει ένα μοντέλο για γεγονότα και κόμβους εγγράφων, το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο UI Events (formerly DOM Level 3 Events)

28 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας UI Events (formerly DOM Level 3 Events). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα UI Events που επεκτείνουν τα DOM Events που ορίστηκαν στην DOM4. Τα UI Events υλοποιούνται από  visual user agents και διαχειρίζονται αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες, όπως η εισαγωγή δεδομένων από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web

23 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά την αναγνώριση ή την επιλογή της γλώσσας του περιεχομένου, καθώς και τις τοπικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία ή την παρουσίαση τιμών δεδομένων και άλλων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Περιγράφει το πώς τα σχήματα και οι διατάξεις των εγγράφων, οι προδιαγραφές και οι εφαρμογές θα πρέπει να διαχειρίζονται ετικέτες γλώσσας που περιγράφουν τις πολιτιστικές ή γλωσσικές προτιμήσεις που αναφέρονται στην προδιαγραφή ως  “locale”. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Linked Data Platform 1.0

23 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε το σημείωμα Linked Data Platform1.0 Primer. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία εισαγωγή στην Linked Data Platform (LDP), και περιέχει παραδείγματα που διαφωτίζουν κύρια σημεία όπως τα LDP resources και τα LDP containers, και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Web clients. Δύο σενάρια με παραδείγματα δείχνουν το πώς ένας LDP client μπορεί να αλληλεπιδρά με ένα LDP server στο πλαίσιο μίας read-write Linked Data εφαρμογής π.χ. πώς χρησιμοποιείται το HTTP για πρόσβαση, ενημέρωση, δημιουργία και διαγραφή πόρων από servers που εμφανίζουν τους πόρους τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Cascading and Inheritance Level 4

21 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS )δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Cascading and Inheritance Level4. Η CSS είναι μια γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, στο χαρτί, στο λόγο, κλπ. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης κανόνων που αναφέρονται σε στυλ, και τη διαδικασία ανάθεσης τιμών στις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μέσω της αλληλοδιαδοχικότητας (cascading) και της κληρονομικότητας, οι τιμές διαδίδονται σε όλες τις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Clipboard API and events και File API

21 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Clipboard API and events. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τις λειτουργίες της διαγραφής, της αντιγραφής, της αποκοπής και της επικόλλησης με τρόπο ώστε να είναι φανερές στις διαδικτυακές εφαρμογές, να προσαρμόζονται κατάλληλα για αυτές και να παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα. Στόχος του εγγράφου είναι να εξασφαλιστεί η συμβατότητα, όπου είναι δυνατόν, με υπάρχουσες εφαρμογές.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας File API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει ένα API για την αναπαράσταση διαφόρων file object σε διαδικτυακές  εφαρμογές, την επιλογή των αντικειμένων αυτών μέσω προγραμματισμού, και την πρόσβαση στα δεδομένα τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε την προτεινόμενη σύσταση CSS Cascading and Inheritance Level 3

16 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την αναθεωρημένη προτεινόμενη σύσταση CSS Cascading and Inheritance Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης κανόνων που αναφέρονται σε στυλ, καθώς και τη διαδικασία ανάθεσης τιμών στις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μέσω της αλληλοδιαδοχικότητας (cascading) και της κληρονομικότητας, οι τιμές μεταβιβάζονται σε όλες τις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια

16 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια, τα οποία θεωρεί ότι είναι πλήρη και υλοποιήσιμα. Τα προσχέδια αυτά είναι:

 • Το Model for Tabular Data and Metadata on the Web, το οποίο σκιαγραφεί ένα βασικό μοντέλο για δεδομένα πινάκων, και τον τρόπο με το οποίο θα γίνεται ο εντοπισμός μεταδεδομένων που θα επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα το είδος των δεδομένων των πινάκων. Το έγγραφο περιέχει επίσης μη-κανονιστικές πληροφορίες για την ανάλυση αρχείων τύπου CSV.
 • Το Metadata Vocabulary for Tabular Data, το οποίο παρέχει ένα μορφότυπο βασισμένο στην  JSON για την επικύρωση, μετατροπή, παρουσίαση και εισαγωγή των δεδομένων των πινάκων.  
 • Το Generating JSON from Tabular Data on the Web, το οποίο ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε JSON.
 • Το Generating RDF from Tabular Data on the Web, το οποίο ορίζει το πώς μετατρέπονται τα δεδομένα πινάκων σε RDF.

Η ομάδα επιθυμεί να λάβει σχόλια σχετικά με αυτές τις προδιαγραφές είτε σαν ερωτήματα στο GitHub της ομάδας είτε στο  public-csv-wg-comments@w3.org.

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση αυτών των προδιαγραφών, και αναζητά περιπτώσεις ελέγχων για το test suite της ομάδας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας CSV on the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Payments Use Cases 1.0

16 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Payments Use Cases. Ο τρόπος πληρωμών αλλάζει με γοργό ρυθμό, προσφέροντας νέες δυνατότητες για περισσότερη ασφάλεια, βελτιωμένη χρηστικότητα, όσον αφορά τα κινητά, και καινοτομίες σε τομείς όπως τα «ψηφιακά πορτοφόλια» και τα cryptocurrencies. Η έλλειψη ανοικτών προτύπων για την ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στο διαδίκτυο καθιστά δύσκολο για τους εμπόρους, τους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και τις υπηρεσίες πληρωμών να προσαρμοστούν στις νέες λύσεις για τις πληρωμές. Το θέμα περιπλέκεται περισσότερο από την έλλειψη συνοχής του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπόρων και των πελατών τους, των παρόχων πληρωμών, των κατασκευαστών εφαρμογών και του δικτύου πληρωμών, η ομάδα ενδιαφέροντος Web Payments του W3C ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 ένα πλάνο για τη δημιουργία προτύπων με σκοπό τη βελτίωση των πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι περιπτώσεις χρήσης που περιέχονται στο συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει το αρχικό πεδίο εφαρμογής της ομάδας. Με την καθοδήγηση των περιπτώσεων χρήσης, η ομάδα ενδιαφέροντος  Web Payments του W3C (μπορείτε να δείτε τους συμμετέχοντες εδώ) σκοπεύει να παράξει αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Το έργο θα αποτελέσει τη βάση των συνομιλιών των ομάδων του W3C και της βιομηχανίας των πληρωμών αναφορικά με το ποια πρότυπα (από το W3C ή άλλους οργανισμούς) είναι απαραίτητα για την πλήρωση των περιπτώσεων χρήσης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο του W3C σχετικά με τις πληρωμές στο διαδίκτυο που υποστηρίζεται εν μέρει από τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του έργου HTML5Apps.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας ARIA in HTML

14 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας ARIA in HTML. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τους κανόνες για τη χρήση των γνωρισμάτων της wai-aria-1.1 σε στοιχεία της HTML5. Ορίζει επίσης τις απαιτήσεις για τα εργαλεία ελέγχου δηλώσεων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Requirements for Hangul Text Layout and Typography

14 Απριλίου 2015

Η ομάδ αεργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Requirements for Hangul Text Layout and Typography. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις για την κορεατική γλώσσα και για τη διάταξη και την τυπογραφία κειμένου με κορεατικούς χαρακτήρες, που θα χρησιμοποιούνται με τεχνολογίες όπως τα CSS, SVG και XSL-FO. Το συγκεκριμένο έγγραφο βασίζεται κυρίως σε ένα έργο για την ανάπτυξη ενός διεθνούς προτύπου για τη διάταξη του κειμένου στην κορεατική γλώσσα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Gamepad

14 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Gamepad. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή χρήσης χαμηλού επιπέδου που αντιπροσωπεύει gamepad συσκευές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας SHACL Use Cases and Requirements

14 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας RDF Data Shapes δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας SHACL Use Cases and Requirements. Προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη της Shapes Constraint Language (SHACL), το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις  για τη δημιουργία μίας γλώσσας, καθώς επίσης  και τη σημασιολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση περιορισμών σε RDF γράφους. Οι περιπτώσεις χρήσης παρέχουν ρεαλιστικά παραδείγματα που περιγράφουν τη χρήση των δομικών περιορισμών για την επικύρωση RDF δεδομένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αποφεύγει τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου λεξιλογίου που θα μπορούσε να παρουσιαστεί από την προδιαγραφή SHACL. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από τη δραστηριότητα Data εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια WOFF File Format 2.0 και WOFF 2.0 Evaluation Report

14 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Fonts δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WOFF File Format  2.0. Με βάση την εμπειρία από το WOFF1.0, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως, η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει βελτιωμένη συμπίεση και, κατά συνέπεια, μικρότερη χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ταχεία αποσυμπίεση ακόμα και σε κινητές συσκευές.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας WOFF 2.0 Evaluation Report. Η Web Open Font Format (WOFF) 2.0 αποτελεί προτεινόμενη αναθεώρηση της υπάρχουσας WOFF 1.0. Η παρούσα έκθεση παραθέτει τις απαιτήσεις για την επιτυχή ανάπτυξη της WOFF 2.0, αξιολογεί το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι απαιτήσεις και εξετάζει τα οφέλη από τη συμπίεση έναντι της πολυπλοκότητας του κώδικα και του χρόνου που απαιτείται για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μη κανονιστικό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Fonts εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για προσχέδιο Media Capture and Streams

14 Απριλίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communications και Device APIs απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει Java Script APIs τα οποία επιτρέπουν σε πλατφόρμες να ζητούν τοπικά μέσα, όπως audio και video. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Μαΐου 2015. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Motion Path Module Level 1

9 Απριλίου 2015

Οι ομάδες εργασίας CSS και  SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Motion Path Module Level1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει σε προγραμματιστές να καθορίζουν μία «διαδρομή κίνησης». Ένα αντικείμενο θα μπορεί να μεταφέρεται κατά μήκος αυτής της διαδρομής σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Η στιγμή αυτή θα μπορούσε να είναι στατική αν δεν υπάρχει κίνηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style και τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

9 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, και ιδιότητες και τιμές που προτείνονται από την CSS level 3 για τη μορφοποίηση  HTML και XML εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων και XHTML). Περιλαμβάνει και επεκτείνει τις ιδιότητες που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης από τις προδιαγραφές CSS level 2 revision 1 και Selectors. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση των βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Quota Management API και Input Method Editor API

9 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Quota Management API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η διαχείριση χρήσης και διαθεσιμότητας των τοπικών πόρων αποθήκευσης. Η προδιαγραφή ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένας user agent (UA) θα επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο στον τοπικό δίσκο, προσωρινά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας Input Method Editor API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα “IME API”, το οποίο παρέχει σε διαδικτυακές εφαρμογές πρόσβαση σε ένα IME (input-method editor) που σχετίζεται με ένα hosting user agent. Τι συγκεκριμένο API έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με γεγονότα τύπου DOM. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε τρία προσχέδια

9 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε τα εξής:

 • Την προδιαγραφή SVG Markers που ορίζει την ιδιότητα SVG markers που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση επαναχρησιμοποιήσιμων γραφικών στοιχείων στο περίγραμμα ενός SVG σχήματος.
 • Τη προδιαγραφή SVG Strokes που ορίζει ιδιότητες για τον έλεγχων της εμφάνισης πινελιών που ζωγραφίστηκαν για SVG σχήματα.
 • Την προδιαγραφή Scalable Vector Graphics (SVG) 2 που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The Permissions API

7 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The Permissions API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει σε μία διαδικτυακή εφαρμογή να είναι ενήμερη για την κατάσταση μία συγκεκριμένης άδειας, να γνωρίζει εάν αυτή έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ή εάν ο χρήστης θα ερωτηθεί για το αν η άδεια θα πρέπει να εγκριθεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML Accessibility API Mappings (HTML-AAM)

7 Απριλίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Protocols and Formats και HTML δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας  HTML Accessibility API Mappings 1.0 (HTML-AAM). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι user agents αντιστοιχίζουν σημάνσεις τύπου HTML σε  διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs). Η τεκμηρίωση αυτών των αντιστοιχιών προωθεί τη διαλειτουργική έκθεση ρόλων, καταστάσεων, ιδιοτήτων και γεγονότων που υλοποιήθηκαν  από accessibility APIs, και βοηθά να εξασφαλιστεί ότι αυτή η πληροφορία εμφανίζεται με τρόπο που συνάδει με την πρόθεση του προγραμματιστή. Παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να καθοριστεί το πώς ένας HTML user agent θα πρέπει να ανταποκριθεί στην εστίαση του πληκτρολογίου, σε τοπικά HTML χαρακτηριστικά και σε καταστάσεις και χαρακτηριστικά ιδιοτήτων που παρέχονται σε διαδικτυακό περιεχόμενο μέσω της WAI-ARIA. Αποτελεί τμήμα μιας ομάδας ενοτήτων που παρέχουν accessibility API mapping support για χαρακτηριστικά της WAI-ARIA 1.1.

Οι αντιστοιχίσεις που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή είχαν προηγουμένως δημοσιευτεί στο έγγραφο HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide. Όμως, στο διάστημα που μεσολάβησε από τη δημιουργία αυτού του εγγράφου μέχρι σήμερα, οι εργασίες πάνω στην WAI-ARIA 1.1 και την HTML 5.1 οδήγησαν σε περισσότερες αντιστοιχίσεις, κάτι που δημιούργησε την ανάγκη να εκφραστούν οι αντιστοιχίες αυτές σε ένα συνεπή τρόπο, και κατά συνέπεια το παραπάνω έγγραφο αποσύρθηκε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML και το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης HTML5 Web Messaging

7 Απριλίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML5 Web Messaging. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει δύο μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ browsing contexts σε HTML έγγραφα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προδιαγραφών Contacts API, Messaging API και Telephony API

7 Απριλίου 2015

Η Advisory Committee Representatives του W3C δέχθηκε πρόταση για έκδοση αδειών για τις προδιαγραφές  Contacts API, Messaging API και Telephony API Specifications. Σύμφωνα με την πολιτική του σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ημιτελών προδιαγραφών του W3C, ο Διευθυντής προτείνει την εκ νέου αδειοδότηση τους σύμφωνα με μία από τις παρακάτω οδηγίες: CC-BY, W3C Software License ή BSD 2-clause license. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Μαΐου 2015.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Tracking Compliance and Scope

31 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Tracking Compliance and Scope. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει πρακτικές που εναρμονίζεται με την Do Not Track (DNT) προτίμηση των χρηστών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε την προτεινόμενη σύσταση Media Source Extensions και δημοσίευσε το προσχέδιο Encrypted Media Extensions

31 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει πολλές περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας  Encrypted Media Extensions. Η συγκεκριμένη πρόταση επεκτείνει την  HTML Media Element, παρέχοντας API προκειμένου να ελεγχθεί η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C ανακοινώνει τη σειρά μαθημάτων για την HTML5 που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την edX

31 Μαρτίου 2015

W3Cx logo Στηρίζοντας την συνεχιζόμενη δέσμευσή του για τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για προγραμματιστές, το W3C ανακοίνωσε τη συνεργασία με την edX για την πλατφόρμα Massive Open Online Course (MOOC), με την ονομασία W3Cx. Η δημιουργία αυτής της σειράς μαθημάτων σημαίνει ότι χιλιάδες προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προγράμματα κατάρτισης που δημιουργήθηκαν από το W3C.  

Το πρώτο μάθημα από τη σειρά, το HTML5-part 1, θα εστιάσει στα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού για το διαδίκτυο, σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η HTML5 είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι, η βασική τεχνολογία για οργανισμούς που παρέχουν εφαρμογές σε πολλαπλές πλατφόρμες. Τα μαθήματα θα διδαχθούν από τον  Michel Buffa, καθηγητή στο University of Côted’ Azur (UFR Sciences). Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των μαθημάτων και να εγγραφείτε στο HTML5-part 1, το οποίο αρχίζει την 1η Ιουνίου 2015. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Scroll Snap Points Module Level 1 και το σημείωμα CSS Template Layout Module

26 Μαρτίου 2015

Η  ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Scroll Snap Points Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει χαρακτηριστικά για την έλεγχο των πανοραμικών λήψεων και της κύλισης με  “snappoints”. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το σημείωμα CSS Template Layou tModule. Ένα πρότυπο πλέγμα μπορεί να ειδωθεί σαν διασταύρωση μεταξύ του πλάνου ενός πίνακα και του απόλυτου προσδιορισμού θέσης, και μπορεί  επίσης να συνδέεται με σελίδες για τη δημιουργία ενός πρότυπου φύλλου για σελίδες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

To W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Responsive Web Design

20 Μαρτίου 2015

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Responsive Web Design, που θα αρχίσει στις 8 Μαΐου 2015. Τα μαθήματα θα εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές, βήμα προς βήμα, στην κατασκευή ιστοσελίδων που θα είναι λειτουργικές σε όλες τις συσκευές, χρησιμοποιώντας την HTML και τα CSS. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν πέντε εβδομάδες και διδάσκονται από την Frances de Waal. Αν εγγραφείτε μέχρι τις 10 Απριλίου θα επωφεληθείτε από τα μειωμένα δίδακτρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, το online πρόγραμμα που απευθύνετε σε προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και να δείτε ένα χρήσιμο video εδώ.

To W3C δημοσίευσε το προσχέδιο UI Events (formerly DOM Level 3 Events)

19 Μαρτίου 2015

Η ομάδα Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιοεργασίας  UI Events (formerly DOM Level 3 Events). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει τα γεγονότα τύπου DOME που ορίστηκαν στην DOM4. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύσταση Mixed Content

17 Μαρτίου 2015

Το W3C και η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Mixed Content, μίας προδιαγραφής που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο περιγράφοντας το πώς ένας user agent θα πρέπει να χειρίζεται το φόρτωμα περιεχομένου σε ένα mixed security context. Συγκεκριμένα, παρέχει υποδείξεις για τη διαχείριση περιεχομένου που φορτώνεται σε ένα μη κρυπτογραφημένο ή μη εξουσιοδοτημένο έγγραφο. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στη δημόσια  λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας εργασίας WebAppSec, η οποία αποτελεί μέρος της δραστηριότητας Security.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τέσσερις προτεινόμενες προδιαγραφές σχετικά με την RDFa 1.1

17 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας RDFa δημοσίευσε τέσσερις προτεινόμενες συστάσεις σχετικά με την RDFa1.1, και συγκεκριμένα τις HTML+RDFa 1.1, RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 και XHTML+RDFa 1.1. Η προτεινόμενη σύσταση HTML+RDFa 1.1 έπρεπε να αναθεωρηθεί τώρα που οι RDF1.1 Concepts και  HTML5 είναι προτεινόμενες συστάσεις ώστε να επιλυθούν εξαρτήσεις και να ολοκληρωθεί η εκκρεμής κανονιστική κατάσταση μερικών χαρακτηριστικών της HTML+RDFa 1.1. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης μία νέα έκδοση του RDFa1.1 Primer. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web MIDI API

17 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας Web MIDI API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει μία γέφυρα μεταξύ των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο και των συσκευών τύπου MIDI, όπως  π.χ. μουσικά όργανα, συστήματα ελέγχου φωτισμού κ.α. Με το συγκεκριμένο API οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ή να ανταλλάσουν πληροφορίες με συσκευές MIDI κατευθείαν από τα προγράμματα περιήγησης. Το Web MIDI API είναι ένα χαρακτηριστικό χαμηλού επιπέδου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με άλλα διαδικτυακά χαρακτηριστικά, όπως το Web Audio API, με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με APIs όπως το Core MIDI της Apple και το Windows MIDI API της Microsoft. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout Module Level 1

17 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο πλέγματος τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή σε ένα σταθερό πλέγμα.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

To W3C δημοσίευσε το σημείωμα Public Identifiers for entity resolution in XHTML

17 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το σημείωμα  Public Identifiers for entity resolution in XHTML. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα επιπλέον δημόσιο αναγνωριστικό που θα αναγνωρίζεται από τους XHTML user agents και θα φορτώνει τους ορισμούς των χαρακτήρων στην HTML. Σε αντίθεση με τα αναγνωριστικά που ήδη υπάρχουν στην προδιαγραφή HTML5, το αναγνωριστικό που προστίθεται με αυτή την επέκταση αναφέρει το σύνολο των ορισμών που χρησιμοποιούνται από την HTML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Digital Marketing

13 Μαρτίου 2015

To W3C ανακοινώνει το Workshop on Digital Marketing, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Μαΐου, στην  Tampa της Florida και θα φιλοξενηθεί από τη Nielsen.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ και το περιβάλλον του,  αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό καθώς οι καταναλωτές επωφελούνται από τις νέες συσκευές, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του διαδικτύου. Καθώς η Open Web Platform και τεχνολογίες όπως η HTML5 συνεχίζουν να επεκτείνονται και προσφέρουν νέα λειτουργικότητα, το W3C καλείται να αντιμετωπίσει τα κενά και τις προκλήσεις.

Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες αλλαγές στην Open Web Platform θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα, θα επιτρέψουν της ανάπτυξη καινοτομιών και θα ενισχύσουν τις επικοινωνίες. Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν την ασφάλεια, τη συλλογή και μέτρηση δεδομένων την απόδοση κλπ. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος στο workshop, το οποίο είναι ανοικτό για όλους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 6 Απριλίου 2015.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων XQuery and XPath Full Text 3.0 και Supporting Requirements and Use Cases

12 Μαρτίου 2015

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT απευθύνουν πρόσκληση για τη υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης XQuery and XPath Full Text3.0.  Η προδιαγραφή επεκτείνει τις γλώσσες XPath και XQuery ώστε να υποστηρίζουν γρήγορες και αποτελεσματικές αναζητήσεις σε μεγάλες συλλογές κειμένων. Η τελευταία αυτή έκδοση καθιστά το πλήρες κείμενο της προδιαγραφής επίκαιρο ως προς τις XQuery3.0 και XPath3.0. Η ίδια η γλώσσα παραμένει αμετάβλητη.

Οι ομάδες δημοσίευσαν επίσης το αναθεωρημένη προσχέδιο XQuery and XPath Full Text3.0 Requirements and Use Cases. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για αναζήτηση σε πλήρες κείμενο στις XQuery και XPath Full Text 1.0.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα XML activity εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

10 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει επιλογείς για διεπαφές χρήσης καθώς και  τις ιδιότητες και τις τιμές που προτείνονται για το CSS level 3 και αφορούν τη μορφοποίηση HTML και XML εγγράφων. Περιλαμβάνει και επεκτείνει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους επιλογείς καθώς και ιδιότητες και τιμές για τις προδιαγραφές CSS level 2 revision1 και Selectors. Χρησιμοποιεί πολλούς επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για να μορφοποιήσει τα βασικά στοιχεία των διεπαφών χρήσης που περιέχονται σε ένα έγγραφο. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Network Error Logging

5 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Network Error Logging. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μηχανισμό που επιτρέπει σε ιστοσελίδες να δηλώσουν μία πολιτική αναφοράς, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από ένα user agent προκειμένου να αναφέρει τυχόν σφάλματα που προέκυψαν στο δίκτυο, και που τον εμπόδισαν να φορτώσει με επιτυχία τους πόρους που αιτήθηκε, το μορφότυπο της αναφοράς λάθους και το μηχανισμό μετάδοσης του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Linked Data Patch Format

3 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Linked Data Patch Format. Η Linked Data Patch Format (LDPatch) ορίζει μία γλώσσα που εκφράζει μία ακολουθία εργασιών για εφαρμογή σε πόρους διασυνδεδεμένων δεδομένων. Η συγκεκριμένη γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο HTTP PATCH. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

To W3C δημοσίευσε το WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator

3 Μαρτίου 2015

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach (EOWG) δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθά στην δημιουργία αναφορών για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες, σύμφωνα το Web siteAccessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Το WCAG-EM είναι ένα ενημερωτικό Σημείωμα του W3C. Περιγράφει μία προσέγγιση για την αξιολόγηση σχετικά με το πώς οι ιστοσελίδες, οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ιστοσελίδες που αναφέρονται σε κινητές συσκευές ακολουθούν το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

To W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Data on the Web Best Practices

24 Φεβρουαρίου 2015

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Data on the Web Best Practices, με σκοπό να ενθαρρύνει και να επιτρέψει τη διαρκή ανάπτυξη του διαδικτύου ως μέσο για ανταλλαγή δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται, και να γίνονται κατανοητά τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές. Όπου τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο, είτε από τον δημιουργό τους ή από κάποιον άλλο, αυτή τη χρήση θα πρέπει να εντοπίζεται και η προσπάθεια του εκδότη να είναι αναγνωρίσιμη. Εν ολίγοις, η υιοθέτηση αυτών των συγκεκριμένων καλών πρακτικών θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκδοτών και των καταναλωτών. 

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το σημείωμα Data on the Web Best Practices Use Cases & Requirements, το οποίο περιέχει σενάρια που παρουσιάζουν το πώς τα δεδομένα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και πως χρησιμοποιούνται. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκφράζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις περιπτώσεις χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν για να κατευθύνουν την εξέλιξη του εγγράφου Best Practices και των νέων λεξιλογίων Quality and Granularity Description και Data UsageDescription. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Media Capture from DOM Elements Draft Published

19 Φεβρουαρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communications και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Media Capture from DOM Elements. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα DOM στοιχείο, όπως για παράδειγμα ένα video ή audio, μπορεί να συλλάβει  ένα Media Stream. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο XQuery Update Facility 3.0

19 Φεβρουαρίου 2015

Η ομάδα εργασίας XML Query απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XQuery Update Facility 3.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία υποδομή αναθεώρησης που επεκτείνει τη γλώσσα XML Query. Η XQuery Update Facility 3.0 παρέχει εκφράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν αλλαγές σε στιγμιότυπα των  XQuery και XPath Data Model 3.0. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης XSLT and XQuery Serialization 3.1

19 Φεβρουαρίου 2015

Οι ομάδες εργασίας XSLT και XML Query απευθύνουν πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης XSLT and XQuery Serialization 3.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μεθόδους εξόδου για τις XML και HTML, απλό ή μορφοποιημένο κείμενο και JSON. Μπορείτε να δείτε την test suite. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.